iFreeThai

#1 June 10, 2016 10:45 AM

admin
Administrator
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 16, 2015
Posts: 736
Website

ห้ามจุดบั้งไฟ ห้ามปล่อยโคมลอย ฯลฯ

ห้ามจุดบั้งไฟห้ามปล่อยโคมลอยฯลฯ
มันเป็นกฏหมายปัญญาอ่อน ขัดหลักประเพณี
ที่มีมาก่อนประเทศไทยก่อตั้งด้วยซ้ำ ไม่รู้ออก
มาได้ยังไง..ใช้ม.44 ห้ามจุดบั้งไฟ-พลุ ขึ้นฟ้า
ก่อนได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนคุก3ปี
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศคำสั่ง ประยุทธ์ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุด
และปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย
โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และเพื่อป้องกันอันตราย
รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่ชุมชน
และประชาชนจากการจุด
และปล่อยหรือกระทำการอย่างใด
เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ
โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ขึ้นไปสู่อากาศ สมควรกำหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไข ปัญหาดังกล่าว
เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
หัวหน้า คสช. จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1.ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย
หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ
พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขต
สำหรับกรุงเทพมหานคร
หรือนายอำเภอแห่งท้องที่ สำหรับจังหวัด
ซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่จะจุด
และปล่อยหรือกระทำการอย่างใดนั้น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต
ของผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอแห่งท้องที่
ให้เป็นไป ตามประกาศจังหวัดตามข้อ ๒
หรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ตามข้อ ๔ แล้วแต่กรณี

2.ให้จังหวัดจัดทำประกาศจังหวัด
โดยความเห็นชอบร่วมกัน
ของคณะกรมการจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัด
เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน
และการรักษาความปลอดภัย
และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ในการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใด
เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ
โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ

3.ประกาศจังหวัดตามข้อ
อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กำหนดระยะเวลาในการจุดและปล่อย
หรือการกระทำอย่างใด ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับ ระยะเวลาในการจัดงานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

2.ชนิด ขนาด และจำนวน ของบั้งไฟ พลุ ตะไล
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกัน ที่จะทำการจุด
และปล่อยหรือกระทำการอย่างใด

3. สถานที่จุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใด
เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ
โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ขึ้นไปสู่อากาศ

4.มาตรการในการป้องกันมิให้มีการเล่นพนัน

5.มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
และการอื่นใด เพื่อความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของชุมชนและประชาชน
ทั้งนี้ผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

13394066_260737184284220_2318225190797639788_n.jpg?oh=b159892e8b26d8dcdfac331bed4116f5&oe=5801B297

13346740_260737210950884_305006339355876320_n.jpg?oh=abbc93e4a3758dcaffaf59fc234436f5&oe=57C4CAA1

Offline

#2 June 13, 2016 6:54 AM

Pukiow
Member
Registered: September 21, 2015
Posts: 293

Re: ห้ามจุดบั้งไฟ ห้ามปล่อยโคมลอย ฯลฯ

ถ้าจะปล่อยข่าวโคมลอยต้องขอนุญาตไหมเนี่ย สาด

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.