iFreeThai

#1 September 8, 2016 8:09 AM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 349

War Room ใหม่ของแดงต่างประเทศ

วันก่อนได้ฟังคลิปเพื่อมวลชนสัญจร #19 สหายหมาน้อยแจ้งว่าจะตั้ง War Room สู้เผด็จการ  โดยดึงตัว อ.ชูพงษ์ ถี่ถ้วน  ลุงสนามหลวง  ลุงเย็นลมป่า สหายหมาน้อย  วงไฟเย็น ฯลฯ  มาอยู่และปฏิบัติงานร่วมกัน  จึงใคร่ขอฝากเรื่องสำคัญสองเรื่องคือ การจัดตั้งองค์การนำการปฏิวัติ  และการสร้างทฤษฎีปฏิวัติ เพื่อเป็นเข็มทิศชี้นำการต่อสู้ และนำเสนอเพื่อให้พี่น้องดีเบตก่อนประกาศเป็นทฤษฎีกลางในการชี้นำการปฏิวัติ


เนื่องจาก อ.ชูพงษ์ และผู้นำอีกหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันบ่อยครั้งว่า  เวลานี้เรายังไม่มีองค์การนำ ผู้นำปฏิวัติ และทฤษฎีปฏิวัติ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก  อย่ารอให้การปฏิวัติเป็นไปตามสถานการณ์แบบอียิปต์ หรือลิเบีย เลยครับ เพราะสุดท้ายอำนาจก็ไม่ได้เป็นของประชาชน  และมีโอกาสเกิดภาวะอนาธิปไตย (Anarchy) หลังการโค่นเผด็จการสูงมาก 


เท่าที่ศึกษาการต่อสู้เชิงปฏิวัติของฝ่ายปฏิปักษ์เผด็จการไทย  พบว่ามีการเสนอทฤษฎีปฏิวัติ 3 ทฤษฎี คือ


1. ทฤษฎีปฏิวัติ 9 บท ของกลุ่ม How to
มีจำนวน 39 หน้า มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ชุดความคิดหรือทฤษฎีพื้นฐานและทฤษฎีล้อมรอบที่นำมาเป็นกรอบความคิดในการศึกษาและสร้างทฤษฎีปฏิวัติ ตามกระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์  การวิเคราะห์สังคมไทย  การกำหนดคู่ขัดแย้งในสังคม  ยุทธศาสตร์การปฏิวัติ เป้าหมาย ยุทธวิธี  แผนการต่อสู้แนวทาง  ขั้นตอนและจังหวะก้าว เครื่องมือการปฏิวัติ  สถานการณ์ปฏิวัติ  การเคลื่อนกำลังของขบวนการปฏิวัติ  และการสร้างสังคมใหม่


2. ทฤษฎีปฏิวัติประชาธิปไตยทุนนิยมเสรี ของ กลุ่มแดงสยาม (สุรชัย แซ่ด่าน)
มีจำนวน 2 หน้า มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์อะไร  เป้าหมายของการต่อสู้  ยุทธศาสตร์การปฏิวัติ  แนวทางการต่อสู้  กิจกรรมและยุทธวิธี  จุดมุ่งหมายและผู้นำ  การสร้างจิตสำนึก และการจัดตั้งคณะเสนาธิการในการจัดระบบการต่อสู้


3. ทฤษฎีปฏิวัติปวงชนมดแดงล้มช้าง  โดย ดร.เพียงดิน รักไทย
เท่าที่พบเขียนเป็นบทความเชิงพรรณนาสี่บทความ โดยสรุปแล้วกล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพปวงชน  การใช้จุดแข็งสู้จุดอ่อนของเผด็จการ  การยืนบนหลักการสากล  การเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้าง  ความพร้อมของการปฏิวัติ  เป้าหมาย  การลุกขึ้นประกาศจุดยืน  และชัยชนะของการปฏิวัติ


แต่ละทฤษฎีมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย  ยังไม่มีทฤษฎีใดที่ได้รับการยอมรับให้เป็นทฤษฎีแกนกลางในการใช้เป็นเข็มทิศชี้นำการปฏิวัติสังคมไทย  จึงอยากให้ท่านผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่กำลังจะรวมตัวกันทำ War Room พิจารณาสร้างทฤษฎีกลางด้วย


สำหรับผมขอสรุปเปรียบเทียบประเด็นสำคัญ ๆ ของทั้งสามทฤษฎี เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาและถกเถียงกัน ดังนี้


1. ชุดความคิดพื้นฐาน

ทฤษฎี ปฏว.9 บท - ใช้ทฤษฎีลัทธิมาร์กซ์เป็นแก่นแกน ร่วมกับทฤษฎีล้อมรอบอีก 9 ทฤษฎี โดยพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของสังคมไทย

ทฤษฎีของสุรชัย - ใช้แนวคิดพัฒนาการประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์ของมาร์กซ์ และทฤษฎีโลกาภิวัตน์

ทฤษฎีของเพียงดิน - ใช้หลักประชาธิปไตย และหลักคุณธรรม-ศีลธรรม


2. การวิเคราะห์สังคมไทย

ทฤษฎี ปฏว.9 บท - ว่าเป็นสังคมทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำ

ทฤษฎีของสุรชัย - ว่าเป็นสังคมศักดินาที่กำลังเปลี่ยนก้าวสู่สังคมทุนนิยม

ทฤษฎีของเพียงดิน - ว่าเป็นสังคมเผด็จการทรราชย์


3. ปฏิวัติอะไร (จุดมุ่งหมายของการปฏิวัติ)

ทฤษฎี ปฏว.9 บท - ปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชน

ทฤษฎีของสุรชัย - ปฏิวัติประชาธิปไตยทุนนิยมเสรี

ทฤษฎีของเพียงดิน - ปฏิวัติประชาธิปไตย


4. เป้าหมายการโค่นล้ม

ทฤษฎี ปฏว.9 บท - กลุ่มทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐ

ทฤษฎีของสุรชัย - กลุ่มทุนเก่าอนุรักษ์นิยม

ทฤษฎีของเพียงดิน - ชนชั้นที่ได้เปรียบหรือเอาเปรียบ


5. ลักษณะการต่อสู้

ทฤษฎี ปฏว.9 บท - การต่อสู้ทางชนชั้น

ทฤษฎีของสุรชัย - การต่อสู้ทางความคิด

ทฤษฎีของเพียงดิน - การต่อสู้ทางชนชั้น


6. คู่ขัดแย้งหลัก (ประนีประนอมไม่ได้)

ทฤษฎี ปฏว.9 บท - ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐ กับ ประชาชนไทย (ชนชั้นกรรมาชีพ)

ทฤษฎีของสุรชัย - ชนชั้นบนเก่า (กลุ่มทุนเก่าอนุรักษ์นิยม) กับ ชนชั้นบนใหม่ (กลุ่มทุนโลกาภิวัตน์)

ทฤษฎีของเพียงดิน - ชนชั้นศักดินาและทุน กับ ประชาชนส่วนใหญ่


7. คู่ขัดแย้งรอง (ประนีประนอมได้)

ทฤษฎี ปฏว.9 บท - ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐ กับ ทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่

ทฤษฎีของสุรชัย - พรรคเพื่อไทย กับ ประชาธิปัตย์,  คนเสื้อแดง กับ คนเสื้อเหลือง

ทฤษฎีของเพียงดิน - ไม่ระบุ


8. พลังการปฏิวัติ

ทฤษฎี ปฏว.9 บท - พลังหลัก คือ ชนชั้นกรรมาชีพ (เพราะถูกกดขี่ขูดรีดมากสุด)  และพลังหนุน (แนวร่วม) คือ เกษตรกร อาชีพให้บริการ นักศึกษา ชนชั้นกลาง นายทุนน้อย นายทุนใหญ่ นายทุนชาติ แดงตาสว่าง นปช.

ทฤษฎีของสุรชัย - พลังหลัก คือ กลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์ และแดงตาสว่าง  พลังหนุน ไม่ระบุ

ทฤษฎีของเพียงดิน - พลังหลัก คือ มวลชนที่พร้อมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีอุดมการณ์และแนวทางเป็นเอกภาพ  และพลังหนุน คือ กองทัพที่รับใช้ประชาชน และมหามิตรประเทศที่พร้อมช่วย


9. องค์การนำ

ทฤษฎี ปฏว.9 บท - ไม่ระบุ

ทฤษฎีของสุรชัย - ตั้งคณะเสนาธิการหลายระดับ วางแผน นำแบบรวมหมู่จากคนมีประสบการณ์และความรู้

ทฤษฎีของเพียงดิน - ขบวนนำที่ชอบธรรมและจริงจังต่อประชาธิปไตย


10. ผู้นำการปฏิวัติ

ทฤษฎี ปฏว.9 บท - ไม่ระบุ (แต่ฟังจากคลิปมักพูดถึงการนำแบบรวมหมู่)

ทฤษฎีของสุรชัย - นายทุนผู้เป็นตัวแทนของกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์ (ระบุ- ดร.ทักษิณ ชินวัตร)

ทฤษฎีของเพียงดิน - นำรวมหมู่ (แบบอัศวินโต๊ะกลม)


11. การสร้างรูปการจิตสำนึก

ทฤษฎี ปฏว.9 บท - สร้างจิตสำนึกที่เป็นวิทยาศาสตร์ บนจุดยืนของชนชั้นกรรมาชีพ

ทฤษฎีของสุรชัย - สร้างจิตสำนึกให้มีความมั่นคงในการเป็นนักปฏิวัติ

ทฤษฎีของเพียงดิน - สร้างจิตสำนึกรักความเป็นธรรม ตื่นรู้ ตระหนักในคุณธรรม


12. แผนการต่อสู้

ทฤษฎี ปฏว.9 บท - 2 แนวทาง / 4 เขตยุทธศาสตร์ (แนวทางถูกกฎหมาย และแนวทางผิดกฎหมาย / เขตเมือง เขตชนบท ต่างประเทศ และ โลกไซเบอร์)

ทฤษฎีของสุรชัย - 2 แนวทาง / 3 แนวรบ (แนวทางในรัฐสภา และแนวทางนอกรัฐสภา / แนวรบในเมือง ในชนบท และในต่างปรเทศ-รวมในไซเบอร์ด้วย)

ทฤษฎีของเพียงดิน - ไม่ระบุ


13. ยุทธศาสตร์

ทฤษฎี ปฏว.9 บท - โค่นล้มทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐ  และสลายโซ่สามเส้น (สัมปทาน อำนาจบริหาร และการแบ่งปัน)

ทฤษฎีของสุรชัย - ตระเตรียมกำลัง รอคอยโอกาส ลุกขึ้นสู้เมื่อมีความพร้อม และเตรียมการต่อสู้อย่างยืดเยื้อ

ทฤษฎีของเพียงดิน - รับ ยัน และรุกฆาต


14. ยุทธวิธี

ทฤษฎี ปฏว.9 บท - หลากหลายยุทธวิธี รุกเร็ว ถอยเร็ว  "รุก" เสมอเพื่อสะสมชัยชนะ และยกระดับชัยชนะเป็นขั้น ๆ ในเชิงปริมาณ

ทฤษฎีของสุรชัย - หลากหลายยุทธวิธีเพื่อบั่นทอนฝ่ายตรงข้าม สั่งสมชัยชนะ ปลุกขวัญมวลชน

ทฤษฎีของเพียงดิน - ไม่เน้นการเข่นฆ่ากันให้อาสัญ แต่เน้นการสร้างสภาวะที่ทำให้คนที่ทำผิดได้เกิดสำนึกแล้วกลับตัว เพื่อก้าวร่วมกันต่อไป


15. เครื่องมือการปฏิวัติ

ทฤษฎี ปฏว.9 บท - 1 เป้าหมาย / 5 กลุ่มงาน (เป้าหมาย - กำจัดกวาดล้างทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐ และสถาปนาสังคมใหม่, 5 กลุ่มงาน คือ กง.มวลชน กง.สื่อและศิลปวัฒนธรรม กง.กิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองในระบบรัฐสภา กง.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเครือข่ายสากล และ กง.หน่วยปฏิบัติการพิเศษ)

ทฤษฎีของสุรชัย - ไม่ระบุ

ทฤษฎีของเพียงดิน - ประชาชนผู้ถูกกดขี่จำนวนมหาศาล, ความชอบธรรมที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย, หลักการประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนที่สากลยอมรับ และเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ทุกชนิด


16. ขั้นตอน

ทฤษฎี ปฏว.9 บท - 3 ขั้นตอน (รับ  ยัน  รุก)

ทฤษฎีของสุรชัย - ไม่ระบุ

ทฤษฎีของเพียงดิน - ไม่ระบุ


17. จังหวะก้าว

ทฤษฎี ปฏว.9 บท - 5 จังหวะก้าว (อำพรางแก่นแกน  ซุ่มซอนยาวนาน  สะสมกำลัง  รอคอยโอกาส  และลุกขึ้นสู้)

ทฤษฎีของสุรชัย - ไม่ระบุ (ดูยุทธศาสตร์)

ทฤษฎีของเพียงดิน - เมื่อภววิสัยมีความพร้อมทั้งประชาชน กำลัง และการสนับสนุนของต่างประเทศ ก็ประกาศจุดยืนทุกจังหวัด ไม่ยอมรับการปกครองของเผด็จการ


18. การดำเนินการหลังประสบชัยชนะ

ทฤษฎี ปฏว.9 บท - สร้างสรรต์สังคมใหม่, ตั้งรัฐบาลและรัฐสภาชั่วคราว, จัดระเบียบความสัมพันธ์ทางการผลิตของหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ , ควบคุมหน่วยธุรกิจของทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐให้เป็นหน่วยธุรกิจของสังคม

ทฤษฎีของสุรชัย - ไม่ระบุ

ทฤษฎีของเพียงดิน - กุมอำนาจกำกับอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ, พัฒนาศีกยภาพประชาชน, ใหัคนที่ทำผิดสำนึกและกลับตัว, ถือว่าประชาชนคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสร้างนิสสัยประจำชาติให้สอดคล้องกับหลักการปกครองของประชาชน

Last edited by ฮางืด (September 8, 2016 10:39 AM)

Offline

#2 September 8, 2016 6:35 PM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,155

Re: War Room ใหม่ของแดงต่างประเทศ

ขอยกย่องความพยายามรวบรวมทฤษฎีการปฏิวัติจากกลุ่มต่างๆที่มีความเห็นแตกต่างกันมากมายของคุณฮางืด ขอช่วยนำบทความของกลุ่มฮาวทู9บทและมี39หน้าเพราะไม่เคยพบเห็น แต่เห็นเขาพยายามต่อต้านเมกาและโลกตะวันตกมากในทุกเรื่อง เลยหมดความสนใจในคลิบของพวกเขาไปเลย ของอ.สุรชัยซึ่งมีเพียง2หน้าหากลงได้ก็น่าสนใจยิ่ง เห็นแกปรับแนวทางยุทธศาสตร์และทั้งยุทธวืธีหลายแนวทาง-หลายแนวรบหลายครั้งแล้ว จนเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเหลือเพียงแค่เอาแต่จะ"พัฒนาทางความคิดอย่างเดียว"(คงคล้ายๆแบบเป็นตาสว่างขั้นปริญญาเอกกระมัง?)ก็แสนอ่อนใจ ส่วน"มดแดงล้มช้าง"พอจะเข้าใจฟังดูเพราะดี แต่ไม่รู้ว่ากรรมวิธีการปฏิบัติให้บรรลุผลนั้นจะทำอย่างไร?
ขอแนะนำกลุ่มอ.จร้ล ดิษฐาอภิชัย(เจ้าทฤษฎีแนวคาลมาร์ค)และอยู่บนเวทีการต่อสู้หลายรูปแบบมายาวนาน กับอ.หวานซึ่งพยายามจะพยายามเรียนและรวบรวมเรื่องการจัดตั้งแนวสาธารณะรัฐที่ไม่เอาระบบหรือระบอบกษัตริย์ในรูปใดๆมาตั้งแต่วันแรกที่ก้าวพ้นกลาแลนด์
ส่วนกลุ่มไฟเย็นและลุงสนามหลวงเป็นโมเดิลการต่อสู้ที่ได้ผลมากขณะนี้ พวกเขาเลี้ยงตัวเองได้จากรายได้แฟนคลับสนับสนุน และรายการที่เขาจัดทำล้วนน่าสนใจไม่หวือหวาเกินความจริง มีการเอาบุคคลนักสู้สัญจรที่ดังๆมาร่วมรายการด้วยเช่นวัฒน์ วัลยางกูร(ขออภัยหากสกดชื่อผิด) สหายยังบลัด และตอนนี้มีสหายหมาน้อยเข้าเสริมด้วยยิ่งมีสีสรร....แถมเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆแต่งใหม่ๆก็มี การสนทนาหยอกล้อสนุกกันยิ่งเพิ่มรสชาดเป็นกันเอง
กระทู้ของคุณคงมีผู้สนใจและมีความเห็นแตกต่างอย่างมากมาย และอาจจะหาข้อยุติได้ค่อนข้างยาก แต่เราก็ควรทำอย่างยิ่ง อย่างน้อยๆคงจะช่วยเกลาไปสู่ความสำเร็จขั้นหนี่ง บางทีอาจจะมีการประชุมที่เป็นลักษณะสมัชชาในเรื่องนี้โดยเฉพาะ เหมือนเราพยายามร่างรธ.ของเราเอง และการจัดตั้งจะนำไปเป็นการตั้งรบ.พลัดถิ่นพร้อมรบนั่นเอง
มีข้อกังขาอย่างมากในการสนทนาด้วยกันหลายครั้ง คือเราไม่คิดจะมีการจัดตั้งกองกำลังที่ติด//////เอาเสียเลย คอยทหารแตงโมมาร่วมนั้นคือทางหายนะทางเดียว คงเหมือนกับนายพลยวนซีไขทำกับปธน.ซุนยัดเซ็นนั่นเอง หากเราไม่มีกองกำลังอยู่บ้างเป็นพื้นฐาน(หลัก) เราจะแพ้ตั้งแต่ในมุ้ง การจัดตั้งองค์การปฏิวัติที่ไม่มีแขนขา...มีแต่ปากพูด.... การปฏิวัติและอำนาจต้องมาจากปากกระบอกปืนเท่านั้น(คำพูดของเมาเซตุง)
ส่วนเรื่องลิเบีย อิยิปห์ อิรัค เยเมน และซีเรียนั้นล้วนมีเอกลักษณ์ปัญหาไม่เหมือนกัน แต่สรุปแล้วรบ.ที่ครองประเทศนั้นจะต้องมีกำลังทางทหารที่แข็งแกร่งจึงจะรอดปลอดภัย ที่ลิเบียนั้นพวกอาเคด้าเข้าไปมีอิทธิพลแทรกแทนที่(สุญญากาศ)กัดดาฟีจึงยังสู้รบกันต่อ ส่วนที่อียิปห์ทหารทำรัฐประหารได้แล้วแต่แย่งกินกันเองอย่างบ้าคลั่ง(เหมือนไทย) ขาดความยุติธรรมจึงนำให้พวกมุสลิมบราเธอร์กลับคืนชีพแข็งแกร่งอีก จึงปกครองลำบาก การสู้รบแบบกองโจรจึงมีต่อหยุดไม่ได้... ข้าเจ้าในส่วนตัวไม่หวังว่าปัญหาของเราจะจบลงง่ายๆอีกแล้ว จงหาทางให้องค์การของเรามี//////เถอะ เราเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอน
ขอบคุณคุณฮางืดคะ

Last edited by ปาปียอง (September 9, 2016 12:20 AM)

Offline

#3 September 9, 2016 10:36 AM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 349

Re: War Room ใหม่ของแดงต่างประเทศ

ขอให้ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่คุณ amdang ขอมา  (ถ้ามีเวลามากๆ ผมจะเอาลงเวอร์ดแล้วก๊อปมาให้ดูครับ บางอย่างต้องดูจากโปรแกรม Scribd เท่านั้น)

1. ลิงค์ทฤษฎีปฏิวัติ 9 บท ของกลุ่ม How to

เอกสาร 39 หน้า ดาวน์โหลดจากโปรแกรม Scribd  ชื่อ
"เอกสารทฤษฎีปฏิวัติไทย 2555 Revolution Theory"
โดยเข้าโปรแกรม scribd ก่อน ตามนี้
https://www.scribd.com › mobile › doc

หรือที่เฟสบุ๊ค
https://mobile.facebook.com/absolute.mo … 3&_rdr

และ
https://mobile.facebook.com/absolute.monarchy.th/


2. ลิงค์ทฤษฎีปฏิวัติ ของกลุ่มแดงสยาม (อ.สุรชัย แซ่ด่าน)

http://deangchiangmai.blogspot.com/2011 … 7.html?m=1


3. ลิงค์ทฤษฎีมดแดงล้มช้าง ของ ดร.เพียงดิน รักไทย

http://ants-revolution.blogspot.com/p/b … 5.html?m=1

http://redantsrevolution.blogspot.com/2 … t.html?m=1

http://www.unrad.net/p/blog-page_44.html?m=1

http://www.unrad.net/2016/03/blog-post_65.html?m=1


อยากเชิญชวนท่านอ่านเอง  ผมไม่อยากวิจารณ์ของใคร  แต่เท่าที่ศึกษาจากเอกสารและฟังทัศนะทางคลิปต่างๆ ของทั้งสามค่าย มีข้อคิดเห็นเล็กน้อยดังนี้


1. ทฤษฎี ปฏว. 9 บท ของกลุ่ม How to

ยอมรับว่ามีกระบวนการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี มากกว่า 10 ทฤษฎี เฉพาะของมาร์กซ์ก็ต้องบวกของเฮเกลด้วยอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีของ เลนิน, โรซ่า ลุกเซมเบอร์ก, แกรมชี่, ทรอสกี้, เมาเซตุง, โฮจิมินห์, เติ้งเสี่ยวผิง เป็นต้น  ประกอบกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสังคมและการเมืองไทย  กระทั่งสังเคราะห์ออกมาเป็นบทวิเคราะห์สังคมไทย  แล้วจึงค่อยนำมาสร้างทฤษฎีปฏิวัติ  กระบวนการเหล่านี้ใช้การทุ่มเทศึกษาแน่นอน  บวกกับคณะผู้จัดทำคงมีประสบการณ์และคงได้อ่านทฤษฎีปฏิวัติของ พคท. จึงเขียนออกมาเป็นระบบที่น่าเชื่อถือ  แต่พอพูดถึงตัวบุคคลของฮาวทูหลายคนมักวิจารณ์ทฤษฎีของคนอื่นอย่างไม่เคารพหรือไม่ให้เกียรติกัน มักใช้วาจาเชิงดูถูกเย้ยหยัน  ผมว่าไม่ค่อยดีนะ นักปฏิวัติควรให้ความเคารพและให้เกียรติมิตรสหาย สุภาพ โต้แย้งกันด้วยเหตุผลและสติปัญญา ไม่ใช้ใช้โวหารดูถูกถากถาง  นอกจากนี้ผมก็งงอยู่ว่าวิจารณ์เมกาค่อนข้างลบ แต่มองจีนบวกไปหมด ทั้ง ๆ ที่จีนทอดทิ้งอุดมการณ์คอมมิวนิสต์สากล ลอยแพ พคท. และหันไปสนับสนุนขุนศึกและศักดินา  มีอาจารย์หญิงท่านหนึ่งชื่อตุ้ม คนนี้ดีหน่อย มีความรู้ทฤษฎีมาร์กซ์ดีมากและมีทัศนะบวกต่อพัฒนาการของแนวทางสังคมนิยมในตะวันตก


2.  ทฤษฎีปฏิวัติของ อ.สุรชัย

กระทัดรัดดี แต่สั้นไป ประชาชนอ่านแล้วเกิดคำถามว่าทำไมต้องปฏิวัติประชาธิปไตยทุนนิยมเสรี  ทำไมต้องให้นายทุนนำ  นายทุนคนนั้นพร้อมนำหรือ  นายทุนคนนั้นมักประนีประนอมกับศักดินามิใช่หรือ  นายทุนคนนั้นมักรั้งประชาชนให้รอความเมตตาที่เป็นลมเป็นแล้งจากศักดินามิใช่หรือ  และถ้านายทุนใหม่โลกาภิวัตน์บอกว่าอย่าโค่นล้มใครเลยมาอยู่ร่วมกันแบบวินวินเถอะ จะว่ายังไงต่อ 


3. ทฤษฎีมดแดงล้มช้าง

ดร.เพียงดิน เขียนออกจากใจ ด้วยความตั้งใจที่จะปฏิวัติสังคม  ในบทความสามบทแรกจึงพรรณาถึงพลังอันมหาศาลของมวลชนที่เปรียบเสมือนมดแดงจำนวนมากมายที่รุมกัดช้างตัวใหญ่เบ้อเร้อให้ล้มได้  และบทความที่สี่จึงได้สรุปหัวใจสำคัญของแนวคิดของท่านออกมา


สำหรับแนวคิดของ ดร.จรัล ดิษฐาอภิชัย เกี่ยวกับเรื่องนี้  ผมได้ฟังคลิปที่คุยกับ ดร.สุดา รังกุพันธุ์ เมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2558 อ.จรัล เห็นว่าทฤษฎีปฏิวัติมีความสำคัญ และจำเป็นต้องมี  แต่ยังไม่มี  อ.หวาน ก็ถามว่าจะกำหนดโดยใช้แนวคิดใด  อ.จรัล ก็ว่ายังนึกไม่ออก อ.เห็นว่าทฤษฎีมาร์กซ์ก็ไม่เหมาะสมกับยุคสมัย  อ.ก็เปรย ๆ ว่าน่าจะใช้ทฤษฎีสาธารณรัฐ ซึ่งในโลกนี้ก็มีสาธารณรัฐหลายแบบ คงต้องค่อยศึกษาดู  หลังจากนั้นการผลักดันแนวทางสาธารณรัฐนิยมจึงเริ่มเข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะทางมีเดียฟอร์ซ 


สำหรับผมเห็นว่าทฤษฎีมาร์กซ์ยังมีพลังในการวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  แต่การสร้างทฤษฎีปฏิวัติควรใช้ทฤษฎี และแนวคิดอื่น ๆ มาประกอบด้วย ไม่ควรใช้ทฤษฎีมาร์กซ์เพียว ๆ


ด้วยเหตุที่ผมกลัวการเตะหมูเข้าปากหมา เหมือนการลุกขึ้นสู้ของประชาชนอียิปต์ เพื่อล้มเผด็จการมูบารัค  และการลุกขึ้นสู้ของประชาชนลิเบียเพื่อโค่นกัดดาฟี  สุดท้ายกลายเป็นแค่การลุกขึ้นสู้ (People Up-rising) ไม่ใช่การปฏิวัติอะไรเลย และอำนาจก็ไม่ได้ตกเป็นของประชาชน เหมือนคุณ Amdang ว่า 


 หากเรามัวนั่งรอให้เขารบกันเอง แล้วเราเข้าผสมโรง  สุดท้ายก็จะมีกำลังทหารฝ่ายหนึ่งเข้าคุมอำนาจ  ไม่ใช่ทหารของประชาชน  แล้วประชาชนจะยืนตรงไหน จะเข้าไปใช้อำนาจในส่วนไหน ใครจะยอมให้เข้าไปมีส่วนใช้อำนาจ  ร้ายยิ่งกว่านั้น หากอีกฝ่ายไม่แพ้เด็ดขาด การรบราก็ยืดเยื้อ  ประชาชนไม่มีการจัดตั้ง กกล. ก็คงนั่งดูเขาห้ำหั่นกัน  ฝ่ายไหนชนะฝ่ายนั้นก็คุมอำนาจ และบางทีมวลชนฝ่ายชนะอาจเป็นฝ่ายเหลืองหรือสลิ่ม อาจไม่ใช่ฝ่ายเรา 

ดังนั้น  การกำหนดทฤษฎีปฏิวัติ  และการจัดตั้งองค์การนำ  รวมถึงการตั้งกำลังของประชาชน  จึงเป็นเรื่องจำเป็นมาก  บางคนพูดว่าแนวคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดแบบเก่า ล้าสมัย ยุคนี้เขาไม่ทำกันแล้ว  บางคน (ดร.จักรภพ) บอกว่าสมัยนี้ต้องคิดนอกกรอบ ไม่ต้องทำ Revolution (การปฏิวัติ)  แต่ควรคิด Innovation (การสร้างนวัตกรรม)....ฯลฯ   ผมเห็นว่าเหล่านี้เป็นวาทกรรมลวงโลกของฝ่ายนายทุนที่พยายามลวงหลอกประชาชนผู้ถูกกดขี่ขูดรีดให้เลิกคิดต่อสู้ โดยพยายามไม่ให้รูปการจิตสำนึกของมวลชนพัฒนาถึงระดับการมีจิตสำนึกทางชนชั้น  ไม่ให้คิดสู้กับชนชั้นผู้กดขี่  และยอมตกเป็นทาสของทั้งศักดินาและนายทุนต่อไป  ในขณะที่ฝ่ายนายทุนเหล่านี้แอบไปประนีประนอมและสมยอมกับกลุ่มศักดินา

Offline

#4 September 10, 2016 4:49 PM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,155

Re: War Room ใหม่ของแดงต่างประเทศ

ขอบคุณอีกครั้งที่กรุณาให้รายละเอียดเรื่องทฤษฎีต่างๆทั้งสามกลุ่ม ล้วนเคยชินกับข่าวสารพวกนี้มาก่อนนานมาแล้ว และขอบอกตามใจจริงว่า(โดยเฉพาะของกลุ่มฮาวทู)หมดสมัยแล้ว จึงจะไม่เอามาพิจารณาอีกในวันนี้จะเสียเวลาเปล่า มันพะรุงพะรังเหมือนลอกบทเรียนคู่มือขององค์การโคมินเทอร์น(Comintern-1919-1943)นำโดยสหภาพรัสเซียเก่า(USSR) บางชิ้้นก็ลอกไอเดียที่เป็นสรรพ์นิพนธ์ของประธานเหมามา น่าจะเทียบกับคู่มือวัดธรรมกายเป็นภาพการ์ตูนงามๆใช้เป็นเหตุจูงใจกล่อม(หลอก)เด็กๆ ซึ่งจะเอามาใช้กับสถานะการณ์การต่อสู้ และการจัดตั้งตอบโต้ทางทหาร การเมืองและสภาวะสงครามปัจจุบันเฉพาะหน้าอย่างทันใจย่อมไม่ได้อีกแล้ว
เราควรต้องศึกษาการต่อสู้ในตะวันออกกลางเวลานี้เป็นหลัก รวมทั้งการศึกษากลุ่มอาเคด้า(al-queda) และกลุ่มไอซิส(ISIS) และอีกหลายกลุ่ม ในการบริหารสงครามและการสู้รบขณะนี้ เช่นเรื่องจัดหาสมาชิกกองกำลังที่มาไม่ขาดสาย แรงหนุนจากพันธมิตรซึ่งมาจากกลุ่มซุนนี่ (Sunni)ที่ร่ำรวยเช่นซาอุดิอาเรเบีย การ์ตา คูเวต ยูเออี บาห์ฮเรน ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลเป็นหลัก และเมื่อยึดบ่อน้ำมันได้แล้วก็สูบน้ำมันออกขายทุกวันมีรายได้วันละ$1-$2 million มานาน ฯลฯ เขามีรถโตโยต้าปิคอัพขนทหารและติดอาวุธใหม่เอี่ยมเป็นหลายร้อยคัน อาวุธหนักขนาดกลางเช่นปืนกลหนัก(50มม.และ60มม.) จรวดต่อต้านรถถ้งหลายแบบทั้งเบาและหนัก ปตอ. รถถังที่ยึดจากฝ่ายรบ.แล้วเอามาซ่อมใช้ได้อีกโดยไม่ต้องซื้อ และกระสุนใหม่เอี่ยมไม่จำกัด เท่าที่ทราบไอซิสมีครม.(รัฐบาล)ของเขาที่เคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ทหารเก่ากลับใจ และผู้ทรงคุณวุฒิทางโลกตะวันตกร่วมมือช่วยกันทำงานจำนวนมาก แม้ความเสียหายของสงครามระยะหลังได้ทำลายไอซิสยับเยินเพราะเขาไม่มีกองทัพอากาศ แต่เขาก็ยึดพื้นที่จำนวนมากทั้งสองประเทศคือซีเรียและอิรัค คงอีกนานกว่าเขาจะพ่ายแพ้ หรืออาจจะไม่แพ้เลย ตอนนี้มีข่าวจากนายจอห์น เคอรี่(๋John Kerry-Secretary Of Sates) รมต.กต.ของเมกาว่าจะเปิดเจรจาในเรื่องจะยุติสงครามในซีเรีย และต้องนับพวกไอซิสและพวกอาเคด้าร่วมเจรจาด้วย
ข้อสังเกตุที่มีข่าวว่าจะมีการติดต่อระหว่างนักสู้ไทยกับกลุ่มขจก.(ขบวนแยกดินแดน3จว.ภาคใต้)นั้นนับเป็นนิมิตที่ดีมาก เพราะเป็นก้าวแรกที่เราจะได้เรียนรู้การต่อสู้แบบกองโจรที่ทันสมัยที่ใช้ในปัจจุบัน และเป็นการดูงานแล้วนำมาประยุคกับเหตุการณ์ของเราจะมีผลอย่างดียิ่ง
ขณะนี้ปชช.ยังได้แต่วิตกกังวลในสถานะการณ์รอบด้าน ค่อนข้างสับสนกับข่าวลือ-ลือกันมากมายทุกชั่วโมง และคิดว่าพวกผู้มีอำนาจคงตกลง หรืออาจจะรบกันเปอะๆแปะนิดหน่อยพอเป็นพิธี แล้วยอมกันแบบทหารไทยใช้มาตลอด84ปี แต่คราวนี้เป็นปลายรัชกาลด้วย กษัตริย์องค์ใหม่คงไม่ได้รับการต้อนรับจากประชาชนส่วนใหญ่อีกต่อไป...ไม่ว่าจะมองไปในรูปใด ปชช.เดือดร้อนสิ้นเนื้อประดาตัว อดมื้อกินมื้อถูกกดขี่ข่มเหงอย่างอดสูมานมนาน แผ่นดินกำลังลุกเป็นไฟกองใหญ่-ยากจะดับลงง่าย   ปชช.แตกแยกเป็นสองฝ่าย กลุ่มใหญ่จะไม่เอาสถาบันเจ้าอีกต่อไป  สงครามจึงย่อมเลี่ยงไม่ได้ 
อย่าไปเอาทฤษฎี(ทฎษฎีที่1)ที่รุ่มร่ามโอหังอวดรู้ เหมือนลิเกโบราณมาพิจารณาใช้อีกต่อไป คนที่จะร่วมเขียนนโยบายและหรือปฏิญญาคำขวัญของพรรคปฏิวัติคงต้องโต้แย้งกันและกันเป็นปีหรือสองปี และเหม็นหน้าร่วมมือกันต่อไปไม่ได้ และล้มเหลวแน่นอนบอกได้ล่วงหน้า
การปฏิวัติของเมกา(The American Revolutionary War)เขามีเป้าหมาย(target or mission)สั้นๆง่ายๆว่าเขาต้อง"ปลดแอกตัวเอง"จากการเป็นรัฐเมืองขึ้นของจักรวรรดิ์อังกฤษ ปชช.ต้องมีเสรีภาพและอิสรภาพปกครองตัวเองอย่างเด็ดขาด เมื่อตกลงกันได้แล้วเขาก็มีสภาสำหรับโต้วาทีจะใช้สรรหาสั่งที่ดีที่สุด ให้มีนโยบายที่ดีที่สุดที่จะต้องช่วยกันทำ มีการแบ่งส่วนงานกว้างๆคือสภา(Continental Congress) การทูต(ติดต่อขอความช่วยเหลือ หากู้เงิน การโฆษณา ฯลฯ) การทหาร การคลังผู้ต้องวางแผนหาเงินงบประมาณมาให้ฝ่ายทหารได้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์(คลังแสง) รู้สึกจะมีไม่กี่องค์กรและง่ายๆ..หลังจากนั้นไม่นานก็มีการลงนาม(สาบาน)สมาชิกประกาศเอกราชไม่ยอมขึันกับกษัตริย์อังกฤษอีกต่อไป(The Declaration Of Independence)เมื่อวันที่ 4 กค. คศ.1776..และสงครามก็ระเบิดขึ้นตั้งแต่วันนั้น..ก่อนก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์6ปี...หลังกรุงศรีอยุธยาแตกแล้ว9ปี..คงเป็นตอนพระเจ้าตากกำลังรบดุเดือดรวบรวมกับก๊กต่างๆ6ก๊ก..และสู้กับฝ่ายพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้นธนบุรี...ทั้งไทยและเมกาตั้งตัวมาพร้อมกัน
ขอยกบทวิจารณ์ทฤษฎีที่2ของอ.สุรชัย แซ่ด่าน และทฤษฎีที่3ของดร.เพียงดินเอาไวัคราวต่อไป แต่ก็คงใกล้เคียงกับของคุณฮางืดเกือบทุกกระเบียดนิ้ว แต่ขอสงวนความคิดเห็นส่วนตัวที่ต่างไปบ้าง
ขอเชิญเพื่อนๆท่านอื่นๆแสดงความคิดเห็นบ้าง
พบกันใหม่เจ้าคะ

Last edited by ปาปียอง (September 10, 2016 5:44 PM)

Offline

#5 September 10, 2016 7:06 PM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 349

Re: War Room ใหม่ของแดงต่างประเทศ

two_thumps  two_thumps  two_thumps

จัดตั้งมวลชนปฏิวัติ 
สามัคคีกับสามจังหวัดใต้
สำเร็จเมื่อใด  ถือเป็นการรุกก้าวสำคัญ
ที่รอคอยมานาน 
มวลชน และนานาชาติต้องหันมามอง
อย่างใจจดจ่อ แผ่นดินนี้พลิกแน่

Offline

#6 September 10, 2016 10:48 PM

ฮางืด
Member
Registered: September 13, 2015
Posts: 349

Re: War Room ใหม่ของแดงต่างประเทศ

ช่วงนี้มีข่าวน่าสนใจสามข่าวคือ  เมื่อคืนวันที่ 9 กันยายน มีรถถัง เข้าสู่กรุงเทพมากผิดปกติ รัฐบาลว่าโยกย้ายกำลังจากการฝึก ก็พยายามเชื่อ  สอง ข่าวเกี่ยวกับจัดการก่อนการเปลี่ยนผ่านรัชกาล   และสาม ข่าวพระอาการประชวรของในหลวง   สถานการณ์เหล่านี้รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจ และอื่น ๆ อาจพัฒนาก้าวหน้าไปเป็นเงื่อนไขที่เหมาะแก่การลุกขึ้นสู้เพื่อการปฏิวัติของประชาชนได้  หรือภาษาปฏิวัติเรียกว่า "ภววิสัยพร้อม" 

แต่จะน่าเสียดายเพราะ เรายังไม่มีองค์การนำ ไม่มีผู้นำ  ไม่มีเข็มทิศชี้นำ  ไม่มีการจัดตั้งที่เข้มแข็ง หรือเรียกว่า "อัตวิสัยไม่พร้อม"  ดังที่ อ.จรัล พูดว่า "ภววิสัยสูงแต่อัตวิสัยต่ำ"  จึงไม่สามารถแบกรับภาระกิจได้  การต่อสู้จึงกลายเป็นความขัดแย้งภายในชนชั้น  คือเป็นความขัดแย้งของชนชั้นบนสองกลุ่ม  กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชนะ ประชาชนก็ไม่ได้อะไร ประชาชนมีแต่ความเสียหาย เข้าทำนองชัางสารชนกัน หญ้าแพรกก็แหลกราญ

จึงขอสนับสนุนให้ฝ่ายประชาชนรวมตัวกันแบบแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง ถือหลักสามัคคีหรือการมีเอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย (Unity within Diversity) เร่งทำ War Room รับมือสถานการณ์ และบางโอกาสอาจสามารถสร้างและขับเคลื่อนสถานการณ์ให้ภววิสัยก้าวหน้าสู่สถานการณ์ปฏิวัติ โดยไม่ต้อง "รอคอยโอกาส"
ดังที่ลุงสนามหลวงได้กล่าวไว้ว่าให้เราเป็นฝ่ายรุก หรือฝ่ายกระทำบ้าง

เพราะเห็นใจหลายท่านอายุเข้าหลักเจ็ดกันแล้ว เกรงจะไม่ได้เห็นท้องฟ้าเป็นสีทองผ่องอำไพ

Last edited by ฮางืด (September 11, 2016 1:14 AM)

Offline

#7 September 11, 2016 3:47 PM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,155

Re: War Room ใหม่ของแดงต่างประเทศ

เรื่องข่าว(INFORMATION)
ตอนนี้ข่าวต่างๆที่หลุดมาในแมสมีเดียโดยเฉพาะในเฟสบุคและยูธูปต้องช่วยกันกรอง และผู้ให้ข่าว(informant, informer,reporter)เอาแหล่งข่าว(source)มาจากไหน ควรนึกถึงอัตราวัด(scale)ว่ามีความน่าเชื่อถือ(reliability)แค่ไหน เช่นหากมีตาชั่ง(scale)มีหน้าปัตรจาก1-10  จำนวน10เป็นคะแนนเต็ม หมายถึงข่าวที่ให้มาได้เห็นมากับตา หรือคลำ(สำผ้ส)มากับมือ หรือดมกลิ่นมา  และประกอบด้วยความสมบูรณในตัวที่มี who- what- where- when- why-howอยู่ในตัวข่าว (ค่อนข้าง)สมบูรณ์ครบถ้วน ภาษาเรามีความหมายในเรื่องการวัดต่างๆมากมาย แต่จุดใหญ่ใจความแล้ว เราต้องตระหนักในใจต่อความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าว ขณะฟังหรืออ่านเจอข่าวตลอดเวลา รวมทั้งการสนทนาที่ได้ยิน/ฟัง/เห็น/สัมผ้ส จะต้องมีคำถามว่าเขา(ใครคือเขา-who?)เล่ามาว่า เมื่อ(when)วันที่...เวลาประมาณ3ทุ่ม ได้เห็นรถถังประมาณ34คัน(what)ต่างชนิดกัน(มีรูปถ่ายจากมือถือประกอบ) ที่(where)ถนนพหลโยธินบ่ายหน้าลงทางใต้ ขณะนั้นแหล่งข่าวจอดรถคอยจราจรที่เริ่มติดขัดหน้าม.เกษตร  กำลังมุ่งไปทางบางเขน ผู้คนตะโกนถามทหารบนรถถังเมื่อรถชลอใกล้กันว่า(how)"มาจากไหนและจะไปทางไหน?" ทหารขับรถถ้งบอกกลับมาจากการฝึก(why)  นี่คือลักษณะรายงานข่าวสารที่ดีได้เรื่องราวละเอียดมากขึ้น ส่วนคำถามสุดท่ายทหารถูกสั่งให้โกหก ไม่ยอมบอกว่าเคลื่อนกำลังจากหน่วยไหนจะไปไหน ได้แต่ตอบไม่ตรงคำถามว่า"มาจากการฝึก"  ผู้รายงานข่าวต้องประเมินค่า และป้อนคำถามพื่อให้ได้รายละเอียดมากที่สุด ข่าวชิ้นนั้นจึงมีคุณค่าและน่าเชื่อถือ(value and reliable)
ฟังแล้วคงอึดอัดไม่น้อย ที่จำเป็นต้องพูดเรื่อง"ข่าว"ตอนนี้เพราะขณะนี้เรามีข่าวลือ(rumours)กันทุกชนิด จากเพื่อนๆทางโทรศัพย์ จากแมสมีเดีย จากการอ่านและค้นคว้า ฯลฯ  แม้บางข่าวฟังแล้วน่าจะเป็นแบบโคมลอย(เรทติ้งให้ได้เพียง 1-2เท่านั้น)แต่อาจจะเป็นจริงได้ เช่นข่าวการฟอกไตที่ต่อเนื่อง(CRRT-continuous renal replacement therapy)ของในหลวง และปัสสาวะออกมาไม่พอ ความหมายในการวินิจฉัยทางการแพทย์(prognosis)คือไตวาย(kidney failure)แล้วจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน(อีกยาวเท่าไหร่?..เข้าไปค้นในกูเกิ่ลดู) ข่าวนี้ปล่อยออกมาเมื่อวันที่6ตค.2016โดยแถลงการณ์สำนักพระราชวังฯ จะน่าเชื่อถือแค่ไหน? เพราะสำนักนี้ผลิตข่าว(producer)เกี่ยวกับพระราชวังฯมานาน จนคนไทยเขาไม่อยากจะเชื่อแล้ว ไม่เชื่อลองถามอ.สมศักดิ์ เจียมธีระสกุลดู เพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ ท่านอ่านแถลงข่าวทุกฉบับมาหลายปี..จากบน-ลง-ล่าง.. ซ้ายไปขวา... อ่านกลับหน้ากลับหลังไปมาหลายๆเที่ยว...หรืออาจจะมีการตีลังกาอ่าน..จนสามารถวินิจฉ้ยได้ว่า..อ้อ..มันหมายความว่าอย่างไร? ...แต่ละตัวอักษรมันมีความขลังตรงไหนอย่างไร?...เมกอัพตรงไหน?...ฯลฯ อ.สมศักดิ์เข้าใจแทงใจดำสำนักฯนี้ของตระกูลวัชโรทัย นำทีมโดยคุณแก้วขวัญ-ขวัญแก้ว-และลูกหลานเครือวัชโรทัยอย่างทะลุปรุโปร่ง และให้ราคาว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นจริงกี่%  ตอนไหนจริง(แค่ไหน?) ตอนไหนน่าจะเป็นการนั่งเทียนเขียนเอาเอง(manufactured)...นี่คือความสำค้ญของอ.สมศักดิ์ผู้นี้
หากเป็นจนท.ฝ่ายข่าว(intelligence officer-case officer)เขาจะทำการเจาะ(penetration) เป้าหมาย(target) ในที่นี้คือชั้น16ศิริราชว่า สภาพแวดล้อมและข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร?  โดยดำเนินการแบบจัดตั้งเครือข่ายสายลับ(intelligence network establishment) และใช้วิธีการเป็นแบบ"การแบ่งส่วนงาน(compartmentalization)" ที่สาย(ลับ)แต่ละคนไม่รู้จักกันเลย(shielded cutouts method) สายลับพวกนี้คือจนท.พยาบาลหลายชนิดและระดับหลายคน(เช่นพวกทำแลบตรวจสถานะของเลือดฯฃฯ) โดยเขาบางคนคือผู้ให้ข่าวแบบไม่รู้ตัวว่าถูกใช้เป็นสายลับ(unconscious informant) จากจนท.ข่าวลับ(intelligence officer)ก็มี ตั้งแต่พวกรอบนอกที่เข้าไม่ได้ถึงเป้าหมายโดยตรงชั้น16(เช่นพวกเตรียมยา เตรียมเครื่องมือผ่าตัด จนท.เทคนิคทางแพทย์ที่ต้องใช้เครื่องล้างไต แม่บ้านเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ภารโรงคนทำความสะอาดทุกวัน  คนเตรียมอาหารคนไข้ และบุคคลต่างๆในตึกนั้นอีกมากมาย) เมื่อจนท.หัวหน้าข่าว(CO)ทราบบุคคลระดับนี้แล้วก็คืบไปหาบุคลที่ใกล้เป้าหมายเข้าไปอีก.. รวมทั้งการใช้วิทยายุทธแบบดักฟ้ง(ซึ่งตอนนี้ล้ำหน้าหลายชนิด-electronic surveillance) อาจมีรายชื่อหมอต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อการรักษา บุรุษและพยาบาลประจำสำนักงานหมอดังกล่าว ฯลฯ  เมื่อคุณสามารถวางเครือข่ายได้แล้ว คุณก็จะได้ภาพจริงของในหลวงตลอดเวลา24ชั่วโมง   หากท่านสิ้นแล้วคุณคิดว่าโลกภายนอกไม่ทราบหรือ? เพราะทุกคนกำลังรอคอยวาระสำคัญนี่มายาวนาน การช่วงชิงโอกาสของอำมาตย์ทุกกลุ่มจะมีปฏิกริยาตอบสนองอย่างไร?  ใจข้าเจ้าคิดว่าการลงไม้ลงมือของว่าที่ร-10ทั้งสองฝ่ายคงมีการสรุปอย่างรุนแรง และคงจะเกิดกันตอนนี้เอง  ฉนั้นในเชิงข่าวสารนั้นตอนนี้กำลังลื่นไหล(fluid)เป็นอย่างมาก และการหลอกข่าวที่พวกเราชอบใช้คำนี้คือไอโอ(IO) แต่ทางการข่าวเขาเรียก"การต่อต้านทางข่าวกรอง"(counter intelligence)  การปล่อยข่าวลือแปลกๆก็จะมีถี่ขึ้น จนผู้คนจับต้นชนปลายแทบไม่ถูก และเกิดความเครียดเพราะหาข่าวจากนสพ.และทีวีหลักไม่ได้  นสพ.ไทยควบคุมโดยอำมาตย์และทหารเกือบ100%มานาน พออ่านเอาความได้บ้างมีเพียง2ฉบับคือประชาไท และมติชน หากเข้าเวปเป็นและรู้อิงกิตบ้างก็จะดีไม่น้อย ไปหาข่าวจากต่างประเทศอันเปรียบเหมือนมหาสมุทร ส่วนพวกหัวเขียวแดงและที่เหลือเป็นกระบุงโยนทิ้งได้เลย พวกมันทำมาหากินมายาวนานด้วยการแหกตาชาวบ้านมาทุกยุคสมัย เสียเวลาและล้วนไม่ประเทืองปัญญาในทางใดๆ และหรือเป็นศิริมงคลต่อผู้อ่านที่เสียเวลากับพวกมัน 
ใกล้พายุใหญ่จะมา ความเงียบสงัดบนท้องฟ้า..ความเรียบของพื้นทะเล และบรรยากาศขรึมน่ากลัว....มรว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ร้องไว้ในเพลง"ทำไมหนอ" ตอนหนึ่งว่า....."ทำไมหนอฟ้าจึงงามยามพายุผ่านพ้น...ทำไมหนอคนจนๆจึ่งรวยรักภักดี....ทำไมหนอทุกนาทีจึงครวญคร่ำดั่งทะเล..."
วันข้างหน้าที่งดงามหลังพายุคลื่นลมสงบคงมาถึง...แต่กรณีย์ของไทยต้องอีกยาวนาน เพราะเราไม่มีกำลังทางอาวุธ  และยังไม่มีผู้นำทางจิตวิญญานเลย มีแต่วัฏจักรของกลุ่มทักษินครองตลาดในการโฆษณาพวกเขาอย่างบ้าคลั่งทุกวันพวกรากหญ้าเราจำต้องรอจนเป็นคู่ขัดแย้งที่เหลือเพียงก๊กเดียวตัวต่อตัวก่อน เราคงไม่สามารถเล่นแบบเล่าปี่ในสามก๊กได้ เรายังหาจูกัดเหลียง-ขงเบ้งแห่งเทือกเขาโงลังกั๋งมาช่วยงานไม่ได้ เรายังไม่มีพี่น้องสามเสือ(กวนอู-เตียวหุย-เล้าปี่)ที่สาบานว่าจะรักกัน และจะช่วยกู้ชาติจนตายจากกัน เรายังอยู่ในระยะแรกของสงครามอยู่เลย....ทางที่ดีที่สุดตอนนี้คือการเตรียมตัวไว้ในทุกกรณีย์ คราวหน้าจะขอเสนอผู้นำบางคนของขบวนการปฎิวัติที่น่าจะไว้ใจได้ ว่าจะอุทิศตัวเองและชีวิตเพื่องานกู้ชาติคราวนี้ ไม่ใช่ทำให้ใครโดยลักษณะการรับจ้าง(แพงมากและถูกมากมีหลายแบบ) หรือเพื่อตระกูลใดตระกูลหนึ่ง  เพื่อเพื่อนๆจะได้พิจารณา
ส่วนการตั้งองค์การปฏิวัติอาจจะเอ่ยกันแต่เพียงชื่อของพรรค ไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนกับใคร หรือประเทศใด แต่ปชช.ยอมรับอย่างกว้างขวาง เช่นองค์การพีแอลโอนำโดยยาสเซ่อร์ อาราฟัต เป็นองค์การแรกๆของคนอาหรับสู้กับยิว(แม้ปัจจุบันก็ยังไปไม่ถึงไหน ยิวยังยึดประเทศปาเลสไตน์อยู่ ไม่เปลี่ยแปลง แต่การต่อสู้ยังไม่ยุติย่างเข้าปีที่70แล้า)... องค์การของยิว"ไซออนนิสต์"สู้ใต้ดินกับฮิตเล่อร์ให้พันธมิตรตอนปลายสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อแลกกับการตั้งรัฐยิว(อิสราเอล)หลังสงคราม..... พรรค"ลาวดง"และขบวนการ"เวียตมินห์"นำโดยโฮจิมินต์ แลโวเวียนเกี๊ยบ ขบวนกองโจร"เวียตกง"นำโดยมาดามเหงียน ทิบินของเวียตนามใต้....พรรคก๊กมินห์ตั๋งของจีนนำโดยน.พ.ซุนยัดเซ็น.....พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำโดยเมาเซตุง....ลาวอิสระ และ แนวลาวฮักซาดของลาว  พรรคเอ็นแอลดีของป้าอองซานซูคยี...พรรคบอลเชวิคของขบวนการปลดแอกของเลนินและทร้อสกี้...ขบวนการ26ก.ค.ของคิวบานำโดยฟิเดล คาสโตรและน.พ.เช กูวารา.....องค์การอาเคด้าโดยบินลาดินและน.พ.อายแมน อาสาวาฮิรี่ .....ไอซิส......นุสราฟร้อน....เอสเอฟเอ-กลุ่มทหารเก่าซีเรีย พรรคพีเคเคของพวกเคอร์ตและกลุ่มนักรบเพชเมอก้า...ขบวนการฟาร์ค์แห่งโคลัม้ยีย... และ..และ... ฯลฯ
จะเห็นได้ว่าประชาชนเขาต่อสู้ทุกแห่งทุกมุมโลกที่มีการกดขี่(ที่นั่นย่อมมีการต่อต้าน)...แล้วประเทศของเราละ?.......ตอนนี้เรามีนักปฏิวัติปรากฏส่อแววมีฝีมือดีบ้างแล้ว แต่ยังถูกนักการเมืองเขี้ยวโง้งมือโปรกุมขมับหัวไว้ให้เกรงใจในบุญคุณ..คนไทยยังไม่(กล้า)แยกให้ออกว่า"บุญคุณส่วนตัว กับการเสียสละเพื่อส่วนรวม-ประเทศชาตินั้น"   น่าจะยุติแยกได้กันตรงไหน?
ดังเช่นตอนจะเด็ดจำลาตะละแม่กุสุมาสุดที่รักแห่งเมืองแปร..... ไปช่วยมังตราและตะละแม่จันทรารบให้ตองอู 
"......กุสุมาแม่เอย
ข้าพเจ้าเป็นคนรักชีวิต
และข้าพเจ้ารักแม่ท่านยิ่งกว่าชีวิต
...แม้ชีวิตของข้าพเจ้ารวมทั้งชีวิตท่าน
...ข้าพเจ้ารักตองอูมากกว่า "
ยาขอบ
                                                      ..........ประชาชนกำลังรอผู้นำที่เป็นอิสระคนนั้นอยู่นะเจ้าคะ !!!

Last edited by ปาปียอง (September 14, 2016 3:06 PM)

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.