iFreeThai

#1 March 29, 2017 9:35 AM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,080
Website

ยูเอ็นสรุปสถานการณ์สิทธิไทยปี 2016 วิกฤตทุกด้าน

หลังจากที่ได้ฟังคำชี้แจงเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทยจากตัวแทนรัฐบาลไทย สหประชาติก็ได้รายงานผลประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทย โดยแสดงความเป็นห่วงว่าไทยกำลังอยู่ในวิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนหลายประเด็น ตั้งแต่การละเมิดเสรีภาพในการแสดงความเห็น การใช้กฎหมายอาญามาตรา 112 ไปจนถึงการค้ามนุษย์

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHRC ออกรายงานผลการพิจารณาสถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของไทย หลังจากที่ได้ฟังคำชี้แจงและคำอธิบายสถานการณ์ด้านสิทมนุษยชนจากตัวแทนของรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 13 - 14 มีนาคมที่ผ่านมา ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ โดยการประเมินดังกล่าวมีขึ้นทุก 4 ปี เพื่อตรวจสอบว่าไทยปฏิบัติตามกฎกติการะหว่างประเทศที่ได้ให้สัตยาบันไว้มากน้อยเพียงใด

กระบวนการประเมินประกอบด้วยการแถลงรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนจากตัวแทนรัฐบาลไทย แล้วผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการ UNHRC จึงจะแถลงข้อสังเกต ข้อกังวล และให้คำแนะนำในประเด็นที่เห็นว่าไทยยังบกพร่อง และพร้อมกันนี้ ก็จะมีการแถลงรายงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในไทยจากองค์กรด้านสิทธิทั้งในไทยและต่างประเทศอีก 14 องค์กร เพื่อเทียบเคียงกับข้อมูลของทางการไทยด้วย

โดย UNHRC ได้แสดงความกังวลและมีข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในไทยหลักๆดังต่อไปนี้

การใช้มาตรา 44

UNHCR กังวลเกี่ยวกับมาตรา 44 และ 279 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นการใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จของ คสช. ให้อำนาจทหารเข้าไปสอบสวนร่วมกับตำรวจ ตรวจค้นประชาชนได้โดยไม่มีความผิดทางอาญา ซึ่ง UNHCR มองว่ากฎดังกล่าวเป็นกฎที่ล้าหลัง และเปิดช่องให้มีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของพลเรือน โดยที่คสช.ไม่ต้องรับผิดในภายหลัง

กสม.ไม่มีคุณภาพ

UNHRC ยังได้แสดงความเสียใจที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย หรือ กสม. ถูกลดสถานะจากเกรดเอ มาเป็นเกรดบี เนื่องจากคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไม่มั่นใจเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานและคัดเลือกคณะกรรมการของกสม. ซึ่ง UNHRC แนะนำว่า กสม.ควรจะดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและอิสระภาพมากกว่าที่เป็นอยู่

ความไม่เท่าเทียมทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา

แม้ไทยจะบังคับใช้กฎหมายความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ แต่ UNHCR ตั้งข้อสังเกตว่า มาตรา 17 ของกฎหมายฉบับนี้ยังอนุญาตให้มีการกีดกันทางเพศบนพื้นฐานของความเชื่อทางศาสนาและความมั่นคงของรัฐ และยังแสดงความกังวลต่อการกีดกันและการใช้ความรุนแรงต่อกลุ่ม LGBTI กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มคนไร้สัญชาติ

นอกจากนี้ไทยยังมีปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง ซึ่งนับว่ามีอัตราสูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ไม่นับรวมการทำร้ายร่างกายผู้หญิงหลายกรณีที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ซึ่งมักไม่มีการแจ้งความเพราะถูกมองว่าเป็นปัญหาภายในครอบครัว

โทษประหาร

UNHRC ยังแสดงความกังวลต่อการใช้โทษประหารของไทยในคดีที่ไม่ใช่ความผิดอาญาร้ายแรง อย่างการทุจริต ติดสินบน หรือยาเสพติด และมองว่าไทยมีการตัดสินโทษประหารในแต่ละปีค่อนข้างมาก จึงขอให้รัฐบาลตรวจสอบระบบยุติธรรมและการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าโทษประหารจะถูกใช้กับคดีที่มีความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเท่านั้น และในอนาคตขอให้ไทยพิจารณาการยกเลิกใช้โทษประหารอย่างจริงจัง

การซ้อมทรมานและอุ้มหาย

UNHRC เรียกร้องให้ไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายทันที รวมทั้งจัดตั้งกลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ เพื่อรับประกันการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม เช่น สิทธิที่จะเข้าถึงการคุ้มครองและทนายความ สิทธิที่จะไม่ถูกคุมตัวแบบลับๆตามอำเภอใจ ได้รับการเยี่ยมจากสมาชิกในครอบครัว รวมทั้ง เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมโดยพลการทั้งหมดในทันที พร้อมชดเชยค่าเสียหาย และรีบปรับปรุงประเทศให้มีความน่าเชื่อถือว่าประชาชนจะไม่เป็นอันตรายจากความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้

การค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์ก็เป็นประเด็นที่ UNHRC แสดงความกังวล เนื่องจากไทยมีการใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประมง การเกษตร หรือในภาคครัวเรือน และยังมีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมายด้วย ซึ่งไทยจำเป็นต้องมีระบบคัดกรองบุคคลเหล่านี้ ก่อนดำเนินการส่งกลับประเทศต้นทางต่อไป รวมทั้งดูแลปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรม

มาตรา 112 และศาลทหาร

UNHRC ยังเรียกร้องการละเว้นไม่ให้ใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การอ้างภัยต่อความมั่นคง การหมิ่นประมาททางอาญาและกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความเห็นต่อนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ สื่อมวลชน และนักกิจกรรมการเมือง รวมทั้งดูแลให้กระบวนการพิจารณาคดีมีความโปร่งใสและเป็นกลาง และให้โอนคดีพลเรือนทุกคดีจากศาลทหารไปดำเนินการในศาลพลเรือน

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ที่ให้สัตยาบันว่าด้วยกฎระหว่างประเทศเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลไทยตกลงที่จะออกมาตรการและกฎหมายในประเทศของตนให้สอดคล้องกับภาระและหน้าที่ของตนตามสนธิสัญญา คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจึงขอให้ไทยได้ปฏิบัติตามสัตยาบันที่ได้ให้ไว้ และร่วมมือปรับปรุงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน กับภาคประชาสังคมและองค์กรด้านสิทธิต่างๆ เพื่อให้ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในการประเมินอีกครั้งที่จะมีขึ้นในอีก 4 ปีข้างหน้า

Offline

#2 March 29, 2017 10:21 AM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 7,832

Re: ยูเอ็นสรุปสถานการณ์สิทธิไทยปี 2016 วิกฤตทุกด้าน

มันเฉยครับ ไม่สนใจ ทำหน้าด้านโกหกตอแหลตามวิชาชีพไปเรื่อยๆ

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.