iFreeThai

#1 June 17, 2017 2:58 AM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

ใช้ม.44 ไฟเขียวจีนสร้างไฮสปีด วิศวกร-สถาปนิกไม่ต้องอยู่ในบังคับกม.ไทย

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 -

วันนี้ (๑๕ มิถุนายน) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๖๐เรื่อง มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา มีรายละเอียดระบุว่า

โดยที่มีความจําเป็นต้องพัฒนาระบบคมนาคมให้ก้าวหน้า ทันสมัย และสอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะการขนส่งทางราง ซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูง ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ แต่การดําเนินการดังกล่าวยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะข้อจํากัดตามกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนโครงการและกรอบระยะเวลาการดําเนินการ และด้วยเหตุที่การดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้เป็นการดําเนินการในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ซึ่งโดยสภาพของข้อเท็จจริงย่อมจําเป็นต้องยกเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบบางเรื่อง ในขณะที่จะต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบรัดกุม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถเร่งรัดการดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้โดยเร็ว จึงจําเป็นต้องกําหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการไว้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้บริการ รวมทั้งเป็นการรักษาประโยชน์ของรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบคมนาคมของประเทศนําไปสู่การพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูง ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ ยกระดับศักยภาพการแขงข่ ัน และลดความเหลื่อมล้ําตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในคําสั่งนี้“คณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน” หมายความว่าคณะกรรมการบริหารร่วมฝ่ายไทย เพื่อกํากับดูแลการดําเนินการ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕

“โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา” หมายความว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ที่ดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕

ข้อ ๒ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทําสัญญาจ้างรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นตัวแทนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีประสบการณ์ตรงด้านการพัฒนารถไฟความเร็วสูงที่ได้รับการรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพจาก National Development and Reform Commission แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อดําเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา ดังต่อไปนี้

(๑) งานออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา
(๒) งานที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา
(๓) งานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร

รัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่งและบุคลากรของรัฐวิสาหกิจนั้นทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหากต้องดําเนินการในลักษณะของการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม ให้ได้รับยกเว้นไม่อยู่ในบังคับมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้กระทรวงคมนาคมประสานให้สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบแก่บุคลากรดังกล่าวตามความเหมาะสมในการกําหนดมูลค่าโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การจัดทําร่างสัญญาจ้างและเงื่อนไขอื่นในการทําสัญญาจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้ผลการเจรจาต่อรองของคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และผลประชุมของคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน มาเป็นกรอบในการพิจารณา โดยจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ ให้วงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา ถือเป็นราคากลางตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานผลการดําเนินการ รวมทั้งสาเหตุของความล่าช้าไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา ในการนี้ นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้อีกตามที่เห็นสมควรหากนายกรัฐมนตรีไม่พิจารณาให้มีการขยายระยะเวลาออกไปตามวรรคสี่ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยยุติการดําเนินการ และให้กระทรวงคมนาคมรายงานผลการดําเนินการไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปการดําเนินการตามข้อนี้ ให้คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดําเนินกิจการและการใช้ทรัพยากรของรัฐ ทั้งนี้ ให้นําหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการใช้ระบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ มาใช้กับการดําเนินการด้วย

ข้อ ๓ ในการดําเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา และการทําสัญญาจ้างตามข้อ ๒ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบดังต่อไปนี้

(๑) กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดหาผู้ประกอบการและการเสนอราคา
(๒) กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง การกํากับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์พุทธศักราช ๒๕๖๐
(๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
(๖) ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๔
(๗) ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔ เมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทําร่างสัญญาจ้างตามข้อ ๒ วรรคสาม เสร็จแล้วให้การรถไฟแห่งประเทศไทยส่งข้อตกลงการจ้างและร่างสัญญาจ้างให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาเห็นชอบก่อนส่งให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา โดยให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาร่างสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างสัญญาจ้าง และเมื่อสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาร่างสัญญาจ้างเสร็จแล้ว ให้กระทรวงเจ้าสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีไม่เห็นชอบกับร่างสัญญาจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องคืนไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาทบทวนและเสนอความเห็นประกอบเรื่องทั้งหมดต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างสัญญาจ้าง ให้ส่งร่างสัญญาจ้างให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีด้วย โดยให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามในสัญญาจ้างต่อไป

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานตามคําสั่งนี้และการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติต่อไป
หากคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ไม่อาจหาข้อยุติได้ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีนเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยปัญหาหรือสั่งการตามสมควร

ข้อ ๖ ในกรณีเห็นสมควรหรือมีปัญหาขัดข้องในการดําเนินการ หรือกรณีมีข้อจํากัดทางกฎหมายอื่นใด นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้

ข้อ ๗ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

Offline

#2 June 17, 2017 3:00 AM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

Re: ใช้ม.44 ไฟเขียวจีนสร้างไฮสปีด วิศวกร-สถาปนิกไม่ต้องอยู่ในบังคับกม.ไทย

คมชัดลึก 16 มิ.ย. 60

คำสั่ง ม.44 เร่งโครงการรถไฟฟ้าไทยจีน เปิดทางจ้างรัฐวิสาหกิจ “จีน” เข้ารับงาน ไม่ต้องทำตามกฎหมาย-ระบบตรวจสอบ

16 มิ.ย. 2560 -การที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่อง มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงช่วง กรุงเทพ- นครราชสีมา เราลองมาถอดความว่า คำสั่งดังกล่าวมีความหมายอย่างไร

ประการแรก จุดประสงค์ของการออกคำสั่งก็ออกมาเพื่อเร่งรัดโครงการ ก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงช่วง กทม. - นครราชสีมา ตามชื่อของคำสั่ง

โดยเนื้อหากกำหนดให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ทำสัญญาจ้างรัฐสิสหากิจที่เป็นตัวแทนของประเทศจีน สำหรับโครงการนี้ในสามด้านด้วยกัน คือ

1.งานออกแบบรายละเอียด โครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา

2.งานที่ปรึกษาควบคุมคุมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา

3.งานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมถึงการจัดหาขบวนรถไฟและฝึกอบรมทรัพยากร

โดยมีการกำหนดว่าหากทั้งนี้ ถ้ารัฐวิสาหกิจของจีนทีจะเข้ามารับงาน ไม่มีลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาขีพสถาปัตยกรรมของไทยก็ให้ยกเว้นกฎหมายเสีย และค่อให้สภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิกจัดอบรมในภายหลัง

การกำหนดมูลค่าโครงการ ค่าจ้าง ค่าใช้จ่าย การทำสัญาจ้าง เงื่อนไขอื่นในการทำสัญญาจ้าง ให้ รฟท. ใช้ผลการเจรจาต่อรองของคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งมติ ครม. และผลปรชุมของคณะกรรมการร่วมมือด้านรถไฟฟ้าไทยจีน มาเป็นกรอบพิจารณา

ซึ่งการร่างสัญญาต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ และให้ใช้วงเงินที่ ครม. อนุมัติเป็นราคากลาง (ประมาณ 1.7 แสนล้านบาท) ตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. ซึ่งือเป็นการยกเว้น พ.ร.บ. ป.ป.ช. เรื่องการกำหนดราคากลาง

หากทำไม่เสร็จต้องแจ้งให้นายกฯพิจารณา ถ้านายกฯไม่ขยายเวลาให้ ก็ให้การรถไฟยุติการดำเนินการ และให้ ครม.พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างก็กำหนดให้ยกเว้นกฎหมายที่ไม่ต้องปฏิบัติตาม 7 ฉบับ ประกอบด้วย

1.กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการจัดหาผู้ประกอบการและการเสนอราคา

2.กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

3.คำสั่ง คสช. ที่ 11/2560 เรื่องการกำกับการจัดซื้อจัดตจ้างของหน่วยงานรัฐ

4.ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการพัสดุ 2535

5.ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กโทนิกส์ 2549

6.ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจ่างปี 2544

7.ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ 2544

ซึ่งหมายความว่ายกเว้นเรื่องการตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการต้องเปิดประมูลในการจ้างโครงการ

ทั้งนี้เมื่อร่างสัญญาจ้างเสร็จแล้ว ให้ส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณา และให้ตรวจให้เสร็จภายใน 30 วัน ก่อนส่งให้ ครม. เห็นชอบ ถ้า ครม. ไม่เห็นชอบ ให้ส่งเรื่องคืนไปเพื่อทำความเห็นเสนออีกครั้ง หากเห็นชอบแล้วให้ รฟท. เซ็นสัญญาจ้างได้

Offline

#3 June 17, 2017 3:17 AM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

Re: ใช้ม.44 ไฟเขียวจีนสร้างไฮสปีด วิศวกร-สถาปนิกไม่ต้องอยู่ในบังคับกม.ไทย

ข่าวเก่าเมื่อ 26 ก.ค. 2554

จีนเผชิญกระแสโกรธแค้นจากชาวเน็ต หลังข่าวรั่วเรื่องการคุมสื่อไม่ให้เสนอข่าวอุบัติเหตุรถไฟความเร็วสูง ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้รถไฟหัวกระสุนของจีนจอดนิ่งกว่า 20 ขบวน

            เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดอะ การ์เดี้ยน รายงานว่า ทางการจีน ซึ่งกำลังเผชิญกระแสความโกรธแค้นมากขึ้นเรื่อย ๆ หลังเกิดเหตุรถไฟความเร็วสูงชนกับขบวนที่จอดนิ่งหลังถูกฟ้าผ่า และส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 38 คน และบาดเจ็บอีก 192 คน กำลังอยู่ระหว่างการกำจัดซากรถไฟและควบคุมการเสนอข่าวของสื่อ จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า พยายามปกปิดข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

กระทรวงการรถไฟ ได้ขออภัยต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ที่มณฑลเจ้อเจียง ทางภาคตะวันออกของประเทศ และประกาศจะเปิดการสอบสวน พร้อมกับยืนยันว่า เทคโนโลยีของรถไฟความเร็วสูงของจีน ทันสมัยและได้มาตรฐานที่ทางการยังให้ความไว้วางใจ

ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในจีน พากันโจมตีการรับมือของรัฐบาลต่อหายนะที่เกิดขึ้น หลังจากทางการปิดกั้นการรายงานข่าวของสื่อ และเรียกร้องให้ผู้สื่อข่าวหันไปมุ่งเน้นที่ความพยายามกู้ภัย แต่สังคมชาวบล็อก โดยเฉพาะบล็อกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่า " กังฟู เสี่ยงติงตัง " ได้เขียนข้อความว่า พวกเรามีสิทธิ์ที่จะรับรู้ความจริง และนั่นคือสิทธิขั้นพื้นฐาน

มีข่าวรั่วออกมาว่า ทางการได้สั่งห้ามไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปขุดคุ้ยหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรวมถึงไม่ให้ถ่ายภาพรถบุลโดเซอร์ ขนาดเก็บซากตู้รถไฟ ด้านโฆษกการรถไฟ ระบุว่า ไม่มีใครปกปิดหรือฝังเรื่องน่าเศร้านี้ได้ และเพื่อนร่วมงานของเขา บอกว่า จำเป็นต้องขนซากรถไฟไปทิ้งในคูน้ำ เพื่อให้ง่ายต่อการกู้ภัย

ไชน่า มีเดีย โปรเจ็ค ของมหาวิทยาลัยฮ่องกง ระบุว่า ทางการจีนได้สั่งไม่ให้สื่อทุกสำนักส่งผู้สื่อข่าวเข้าไปในที่เกิดเหตุ , ห้ามรายงานข่าวถี่เกินไป , ไม่ให้โยงเรื่องนี้กับการพัฒนารถไฟความเร็วสูง , จะต้องไม่มีการขุดคุ้ยหาสาเหตุ และต้องรายงานไปตามถ้อยแถลงของทางการเท่านั้น

ทางการได้เน้นการรายงานข่าวไปในประเด็นอื่น เช่น การขอรับบริจาคเลือด เพื่อให้เรื่องราวออกมาในแนว " ความรักอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวง " ซึ่งจีนมองว่า รถไฟความเร็วสูงเป็นเรื่องของเกียรติภูมิของชาติ อันเป็นการตอกย้ำถึงการพัฒนาของจีน แต่นักวิจารณ์ ได้มองว่า หายนะที่เกิดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาของประเทศ ขณะชาวเน็ตต่างระบุว่า เป็นคจวามผิดพลาดโดยฝีมือของมนุษย์ ไม่ให้ภัยพิบัติโดยธรรมชาติ และผู้ที่ต้องถูกประนามก็คือเจ้าหน้าที่ทางการ และการคอรัปชั่นกันอย่างมโหฬาร

ระบบไฟฟ้าขัดข้องรถไฟหัวกระสุนจีนจอดนิ่ง20ขบวน

โฆษกการรถไฟในนครเซี่ยงไฮ้ของจีน ได้ยืนยันต่อสำนักข่าวซินหัวเมื่อวันจันทร์ว่า ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ได้ส่งผลให้รถไฟหัวกระสุนกว่า 20 ขบวน ที่แล่นด้วยความเร็วสูงระหว่างกรุงปักกิ่งกับนครเซี่ยงไฮ้ เกิดขัดข้องเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ รายงานระบุว่า ได้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดจ้องเมื่อเวลา 17.30 น. ตามเวลาในท้องถิ่น บริเวณใกล้กับเมืองติ้งหยวน ของมณฑลอันหุย ทางตะวันออกของประเทศ ทำให้ขบวนรถไฟกว่า 20 ขบวน ต้องจอดนิ่งเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ก่อนจะเริ่มวิ่งได้อีกครั้ง เมื่อเวลา 20.35 น. ตามเวลาในท้องถิ่น

ข่าวความล่าช้าของรถไฟหัวกระสุน ได้แพร่สะพัดในหมู่ชาวเน็ต จากการที่ผู้โดยสารจำนวนหนึ่งที่ติดอยู่ในขบวนรถโดยสาร ได้รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านทางไมโครบล็อกในเว็บไซต์เวยโป๋ ด้านหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการขนส่งสาธารณะในนครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดรถประจำทางและรถไฟใต้ดินเป็นพิเศษ ไว้ให้บริการผู้โดยสารที่คิดว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางล้าช้า

ในเขตปกครองตนเอง มองโกเลียใน พบว่า มีผู้โดยสารราว 3,800 คน ติดอยู่ในรถไฟ 5 ขบวนตั้งแต่เวลา 19.30 น. ตามเวลาในท้องถิ่น ของเมื่อวันจันทร์ หลังจากสะพานถล่มเพราะน้ำท่วมเฉียบพลันหลังฝนตก และทางการต้องนำอาหารและน้ำดื่มไปส่งให้ในขณะที่คนงานซ่อมทางรถไฟ

Offline

#4 June 17, 2017 10:19 AM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 7,871

Re: ใช้ม.44 ไฟเขียวจีนสร้างไฮสปีด วิศวกร-สถาปนิกไม่ต้องอยู่ในบังคับกม.ไทย

ถนนลูกรังหมดแล้วรึไง  dog.gif

Offline

#5 June 17, 2017 1:18 PM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 7,871

Re: ใช้ม.44 ไฟเขียวจีนสร้างไฮสปีด วิศวกร-สถาปนิกไม่ต้องอยู่ในบังคับกม.ไทย

Offline

#6 June 17, 2017 1:19 PM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 7,871

Re: ใช้ม.44 ไฟเขียวจีนสร้างไฮสปีด วิศวกร-สถาปนิกไม่ต้องอยู่ในบังคับกม.ไทย

คลิบข้างบน ส่วนใหญ่ เกี่ยวกับรถไฟจีน ไม่ใช่บัตรทอง  dog.gif

Offline

#7 June 17, 2017 5:02 PM

กะตังป๋า
Member
Registered: February 27, 2017
Posts: 245

Re: ใช้ม.44 ไฟเขียวจีนสร้างไฮสปีด วิศวกร-สถาปนิกไม่ต้องอยู่ในบังคับกม.ไทย

โดนฟ้องแล้ว.....สม...


แถลงการณ์สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

เรือง คัดค้านคำสั่งคสช.ที่ 30/2560 กรณีปลดล็อครถไฟความเร็วสูงไทย-จีน
ทำให้ไทยสูญเสียบูรณภาพแห่งอธิปไตยของชาติ ขัดต่อ รธน.2560 มาตรา 52


ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 30/2560 เรื่อง มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงชาวงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา เมื่อวันที่15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมานั้น การออกคำสั่งดังกล่าว มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 52 โดยชัดแจ้งเนื่องจากเป็นคำสั่งที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียอธิปไตยบูรณภาพแห่งอาณาเขตที่ประเทศไทยมีอธิปไตย และก่อให้เกิดความเดือดร้อนและไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน และอาจเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ

ทั้งนี้เนื่องจากในคำสั่ง คสช.ที่30/2560 กำหนดให้บุคคลธรรมดา นิติบุคคลวิศวกรและสถาปนิกของจีนได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้การบังคับของพระราชบัญญัติวิศวกร 2542และพระราชบัญญัติสถาปนิก 2543 ซึ่งหากบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับโครงการฯหรือกับสภาพแวดล้อมและคนไทย จะไม่สามารถนำกฎหมายดังกล่าวมาดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายไทยหรือขึ้นต่อศาลไทยได้ นอกจากนั้นยังเป็นการยกเว้นการนำกฎหมายของไทยมาใช้ปฏิบัติบังคับกับโครงการฯอีกกว่า 7 ฉบับ เช่น กฎหมายว่าด้วยความผอดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ฯลฯ จะทำให้โครงการฯและบุคคลธรรมดา นิติบุคคล วิศวกรและสถาปนิกของจีน มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตซึ่งอยู่เหนืออำนาจอธิปไตยของคนไทยโดยชัดแจ้ง อีกทั้งคำสั่งดังกล่าวเป็นการขัดต่อหลักธรรมาภิบาล (มาตรา 75 ) ขัดต่อวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ (มาตรา 62, 76) และเป็นการเลือกปฏิบัติ (มาตรา 27) ที่กำหนดให้มีการใช้อำนาจการกำหนดราคากลางได้ตามอำเภอใจโดยการใช้อำนาจการยกเว้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 107/3 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2554

นอกจากนั้น หากโครงการดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติและลงนามในสัญญากันระหว่างไทย-จีน รัฐบาลจะต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียก่อนไม่เช่นนั้นก็จะเข้าข่ายขัดต่อาตรา 178 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 ทันทีด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไม่อาจปล่อยให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ใช้อำนาจไปโดยไม่สอดคล้องต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ต่อไปได้

จึงจะนำความดังกล่าวไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อวินิจฉัยและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่? ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 903 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการฯ อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.


ประกาศมา ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560
ศรีสุวรรณ  จรรยา
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

Last edited by กะตังป๋า (June 17, 2017 5:16 PM)

Offline

#8 June 18, 2017 11:24 AM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 7,871

Re: ใช้ม.44 ไฟเขียวจีนสร้างไฮสปีด วิศวกร-สถาปนิกไม่ต้องอยู่ในบังคับกม.ไทย

พวกรักชาติหายไปไหนหมด  นกหวีดติดคอรึไง   dog.gif

Offline

#9 June 19, 2017 8:46 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

Re: ใช้ม.44 ไฟเขียวจีนสร้างไฮสปีด วิศวกร-สถาปนิกไม่ต้องอยู่ในบังคับกม.ไทย

เนื้อหาของสนธิสัญญาเบาว์ริง       
       1. อังกฤษได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขต
       2. ยกเลิกภาษีปากเรือ ตามสนธิสัญญาเบอร์นีย์ พ.ศ.2369 และให้เก็บภาษีสินค้าเข้า ร้อยละ 3 แทน ถ้าขายไม่หมดจะคืนภาษีสินค้าส่วนที่เหลือให้
       3. ให้มีการค้าเสรี และไทยอนุญาตให้นำเข้า ปลา เกลือ ไปขายต่างประเทศได้ ยกเว้นปีที่เกิดขาดแคลน
       4. คนในบังคับอังกฤษนำฝิ่นเข้ามาขายในเมืองไทยได้ แต่ต้องขายให้เจ้าภาษีฝิ่นเท่านั้น ถ้าเจ้าภาษีฝิ่นไม่ซื้อต้องนำออกไป
       5. ถ้าชาติอื่นได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติม อังกฤษจะได้สิทธิพิเศษนั้นด้วย นั่นคืออังกฤษได้สิทธิชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง
       6. สนธิสัญญานี้จะแก้ไขได้เมื่อพ้น 10 ปีไปแล้ว และต้องบอกล่วงหน้า 1 ปี โดยได้รับความเห็นชอบจากทั้ง 2 ฝ่าย

-----------------------------------------------------------

รถไฟความเร็วสูง D3115 หางโจว-เวินโจว ตกราง ดิ่งลงสะพาน ตาย 40 บาดเจ็บมากกว่า 210
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000090987

ยอดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุรถไฟความเร็วสูงจีนชนกัน เพิ่มกว่า 200 คน
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000091060

ผู้กองจีนใจเด็ดฝืนคำสั่งช่วยชีวิตหนูน้อย 2 ขวบ จากเหตุรถไฟชน
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000093024

จีนใส่ตระกร้อครอบปากสื่อ สั่ง หยุดโพนทะนาอุบัติเหตุรถไฟ
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000092822

อุบัติเหตุรถไฟจีน แรงระเบิดจากการพัฒนาความทันสมัยที่ก่อความเสี่ยงทางสังคม
http://www.manager.co.th/China/viewnews … 0000092836

เสียงเพรียกจากญาติผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุรถไฟ
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000093444

จีนปลดโฆษกกระทรวงรถไฟ ดับไฟโทสะชาวเน็ต พร้อมสั่งลดความเร็วและเที่ยวเดินรถ
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000103119

ปัญหารุงรัง หลังอุบัติเหตุรถไฟหัวกระสุน
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000100444

เผย 5 ข้อสงสัยเหตุรถไฟฯชนท้าย ผู้เชี่ยวชาญจีนชี้ระบบหละหลวม
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000092774

เผย! สาเหตุรถไฟชน เพราะฟ้าผ่าสัญญาณรวน นายกจีนก็ได้ฤกษ์ลงพื้นที่
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000093362

รมต.รถไฟลั่น แก้ไขระบบความปลอดภัยรถไฟหัวกระสุนด่วน
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000096935

กระทรวงรถไฟจีน ยอมรับข้อผิดพลาดรถไฟความเร็วสูง ทุกประการ
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000102604

ผู้เชี่ยวชาญ หวั่น ปัญหาความปลอดภัยรถไฟความเร็วสูง
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000076624

เพียงเดือนเดียว สารพัดปัญหาเกาะกินรถไฟจีนถึง 168 เรื่อง!
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000112400

5 คลิปสลด อุบัติเหตุรถไฟหัวกระสุนจีน ที่เวินโจว
http://mgr.manager.co.th/China/ViewNews … 0000092239

http://th.wikipedia.org/wiki/เหตุรถไฟชน … _พ.ศ._2554
http://en.wikipedia.org/wiki/Wenzhou_train_collision

---------------------------------------------------

จีนสั่งประหาร หลิว จื้อจวิน อดีตรัฐมนตรีกระทรวงรถไฟ
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000082958

อดีตเจ้ากระทรวงรถไฟจีนถูกตั้งข้อหาคอร์รัปชั่นอย่างเป็นทางการ ชี้อาจต้องโทษถึงตาย
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000043466

จุดจบชีวิตการเมือง อดีตเจ้ากระทรวงรถไฟจีน
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000066541

ขับอดีตเจ้ากระทรวงรถไฟจีนออกจากพรรคฯ ชี้กินสินบน ผิดวินัย ต้นเหตุโศกนาฏกรรม
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000065893

จีนปลดรัฐมนตรี รถไฟ ฟันไม่เลี้ยงเจ้าหน้าที่ทุจริต
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000019474

เผย อดีตรมต.รถไฟจีน รับสินบนทั้งสิ้นกว่า $122 ล้าน
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000026748

สื่อจีนแฉวิธีการทุจริตของอดีตรมต.รถไฟ
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000023172

ขุดเหง้าทุจริตรถไฟจีนฯ พบยักยอกอีก 200 ล้านหยวน!
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000037750

สื่อจีนยัน อดีต ผอ.มือหนึ่งรถไฟความเร็วสูงจีน ซุกเงิน ตปท.เกือบ 3 พันล้าน$
http://www.manager.co.th/China/ViewNews … 0000096805

-----------------------------------------------------------

ปลดจนท.รถไฟจี๋หลิน กรณีใช้หินลูกรัง-ขยะ ทำสะพานรถไฟ แทนคอนกรีต
http://mgr.manager.co.th/china/ViewNews … 0000145575

ทุจริตก่อสร้างโครงการรถไฟจีนหมื่นล้าน สุดท้ายเหลือแต่ตอ
http://mgr.manager.co.th/China/ViewNews … 0000143163

ที่มา .....    https://pantip.com/topic/31101012

คำสั่ง ม.44  คราวนี้เนี่ย หนักหนาสาหัสกว่าสนธิสัญญาเบาว์ริ่งหลายเท่าตัวนะครับ

Offline

#10 June 25, 2017 10:12 AM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,161

Re: ใช้ม.44 ไฟเขียวจีนสร้างไฮสปีด วิศวกร-สถาปนิกไม่ต้องอยู่ในบังคับกม.ไทย

ขอบคุณคุณFriend of Redที่กรุณาจัดหารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับรถไฟจีนมาให้
คนไทยหารู้ไม่ว่ารบ.ทุกยุคสมัยของจีน ขาดความกระตือรือร้นที่จะพิทักษ์ชีวิตผู้คนของเขา
อย่างเยี่ยงประเทศตะวันตกเขาสามารถกระทำกันทั่วไป เพราะคุณค่าและปริมาณของ
การบริการคนจีนนั้นยังด้อยพัฒนาโดยทั่วไป  เช่นที่นั่งในเรือบินก็ยัดเก้าอี้เต็มที่ให้บรรทุกได้
มากขึ้น แคบอีดอัดเหมือนปลากระป๋อง  การฟอกไตของผู้ป่วยซึ่งมีราคาแพงในการบริ
การมีน้อย ยกเว้นคนชั้นสูงหรือคนมีเงิน ส่วนมากปล่อยให้คนไข้ตายหลังจากตรวจพบ
จีนมีทรรศนะคติว่าสร้างชาติก่อนจึงจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษทีหลัง แล้วตอนนี้ผู้คนที่
ออกมาบนถนนโดยเฉพาะเด็กๆในเมืองใหญ่ๆต้องใช้ผ้าคาดปากจมูกเพื่อหายใจ
แล้วจีนต้องใช้เงินมหาศาลที่พยายามแก้ในเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องหลักทั้งน้ำ-อากาศ-อาหาร
เป็นพิษ แต่ก็สายไปแล้ว หลายอย่างธรรมชาติมิสามารถให้คืนกลับสถานเดิมได้อีก ความเป็น
อยู่ของคนจีนจึงต้องอยู่ในสภาพทนกันอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษตลอดไป
คนไทยที่คิดจะหนีไปจีนควรคิดให้ดี เพราะพวกคุณไม่มีเงินเหมือนคุณศิรินธร หรือหมูอ้วนฮาวาย
และอาจจะเป็นอ้ายเหล่ด้วย คงไปทนทรมานตายในจีนแน่
เครื่องจักรกลทันสมัยของจีนเช่นเรือดำน้ำและรถไฟที่แสนแพง จะนำมาซึ่งความวิบัติต่อไทยแน่
นอน เหมือนที่เคยพูดกันว่า"ดำไม่โผล่" หรือตัวเอกสารอุบัติเหตุของรถไฟจีนที่คุณนำมาเสนอให้ชม
น่าจะเป็นความจริงแท้ อันเนื่องมาจากความสามารถในเรื่องคุณภาพของเทคโนโลยี่ของจีนยังล้าหลังอยู่มาก
เมื่ออยู่ในอุ้งมือพวกอสูรย์ร้ายแล้วเราไม่คิดสู้ หรือต่อต้านคัดค้านพวกมัน ก็ต้องหลับหูหลับตาทำใจตาม
ความต้องการของพวกสางเขียวจปร.ไทยที่กำลังปล้นชาติอย่างอำมะหิต ซึ่งมันรวมหัวกันปล้นบ้านตัวเองแล้ว
แถมนำจีนเข้าร่วมปล้นด้วย...อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...พวกเราไม่มีทางเลือกคะ

Last edited by ปาปียอง (June 25, 2017 10:22 AM)

Offline

#11 June 25, 2017 10:04 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

Re: ใช้ม.44 ไฟเขียวจีนสร้างไฮสปีด วิศวกร-สถาปนิกไม่ต้องอยู่ในบังคับกม.ไทย

โดนแล้วโดนอีก รังสิมันต์ โรม ถูกจับในเดือนมิถุนายน 3 ปีซ้อน จากการใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเอง

19247633_1228276130635235_132726032990254045_n.jpg?oh=77483e19842a663b04abae6f48311853&oe=59CBF8E9

ก่อนหน้าที่จะโดนจับในวันนี้ รังสิมันต์ โรม เคยโดนจับตั้งข้อหาโดย คสช. มาแล้วถึง 2 ครั้ง ใน 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบังเอิญเหลือเกินว่าทั้ง 2 ครั้งนั้นก็เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนเช่นเดียวกัน และการจับกุมทั้งหมดนี้ล้วนมาจากการใช้สิทธิเสรีภาพที่ประชาชนพึงมีตามระบอบประชาธิปไตยของเขาเองทั้งสิ้น

ในปี 2558 รังสิมันต์และเพื่อนรวม 14 คนได้ปราศรัยและชูป้ายผ้าปรากฎข้อความ "เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ" รวมทั้งมีการใช้เครื่องขยายเสียงปราศรัยโจมตีการทำงานของรัฐบาลและคสช.

ทั้ง 14 คนถูกตั้งข้อหาตามมาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา (ยุยงปลุกปั่น) และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 (ชุมนุมทางการเมือง) แต่ได้ปฏิเสธที่จะเข้ามอบตัวตามกระบวนการภายใต้ระบอบเผด็จการ และได้รวมตัวกันที่สวนเงินมีมา

จนวันที่ 26 มิถุนายน ตำรวจและทหารจึงได้บุกเข้าจับกุมตัวทั้ง 14 คน นำขึ้นศาลทหารกรุงเทพฯ ในกลางดึกคืนนั้น (ถึงกับต้องเปิดศาลล่วงเวลา) โดยศาลได้สั่งฝากขัง 1 ผลัด (12 วัน) ก่อนปล่อยตัวในเวลาต่อมา

https://freedom.ilaw.or.th/case/685

ในปี 2559 รังสิมันต์และเพื่อนร่วมกับเครือข่ายแรงงาน จ.สมุทรปราการ รวม 13 คน ได้จัดกิจกรรมแจกเอกสารลงทะเบียนประชามตินอกเขตจังหวัดและเอกสารรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่ตลาดเคหะบางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน โดยเบื้องต้นเจรจากับเจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายปกครองจนสามารถแจกได้ แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้กลับคำและจับกุมตัวทั้ง 13 คน

ทั้ง 13 คนถูกตั้งข้อหาตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 (ชุมนุมทางการเมือง) และ พ.ร.บ.ประชามติ (ก่อความวุ่นวายในการออกเสียงประชามติ เป็นข้อหาที่เอาไว้ใช้กับผู้คัดค้านร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้น) โดยรังสิมันต์และเพื่อนรวม 7 คนยืนยันไม่ขอประกันตัว จึงถูกศาลทหารกรุงเทพฝากขัง 1 ผลัด (12 วัน) ก่อนปล่อยตัวในเวลาต่อมา

https://freedom.ilaw.or.th/case/718

และในปี 2560 วันที่ 25 มิถุนายน รังสิมันต์ก็ได้ถูกจับอีกครั้งโดยอ้างข้อหาของเมื่อปีที่แล้ว (รณรงค์ประชามติ) ทั้งที่ศาลก็ได้ให้ปล่อยตัวออกมาแล้ว และตลอด 1 ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีพฤติการณ์จะหลบหนีหรือไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานอะไรของคดีนั้นเลย จนกระทั่งรังสิมันต์ประกาศจะไปยื่นขอให้เปิดเผยข้อมูลโครงการรถไฟไทย-จีน ในวันนี้เอง จึงถูกจับในที่สุด

พรุ่งนี้ (26 มิถุนายน 2560) แทนที่จะได้ไปทำเนียบรัฐบาล รังสิมันต์จะถูกนำตัวไปยังศาลทหารกรุงเทพฯ

https:// www.facebook.com/democracyrestoration/photos/a.1169932526469596.1073741828.1169719846490864/1228276130635235/?type=3&theater

Offline

#12 June 26, 2017 8:00 AM

กะตังป๋า
Member
Registered: February 27, 2017
Posts: 245

Re: ใช้ม.44 ไฟเขียวจีนสร้างไฮสปีด วิศวกร-สถาปนิกไม่ต้องอยู่ในบังคับกม.ไทย

คสช.และสมุนบริวาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำระยำกับประเทศ  วันใดที่บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย  พวกมันจะต้องถูกตรวจสอบย้อนหลัง  มีโอกาสตายด้วยโรคชราในคุกคลองเปรมและบางขวางกันแทบทุกคน ส่วนทรัพย์สินที่ใครคดโกงเอาไปจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่สุจริต จักต้องถูกริบทั้งหมด  พยากรณ์ได้เลยว่าพวกมันจะพบจุดจบที่น่าสมเพช

Offline

#13 June 26, 2017 11:24 AM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 7,871

Re: ใช้ม.44 ไฟเขียวจีนสร้างไฮสปีด วิศวกร-สถาปนิกไม่ต้องอยู่ในบังคับกม.ไทย

เมื่อเปลี่ยนระบอบแล้ว มันโดนแน่นอน

Offline

#14 July 9, 2017 8:52 PM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,161

Re: ใช้ม.44 ไฟเขียวจีนสร้างไฮสปีด วิศวกร-สถาปนิกไม่ต้องอยู่ในบังคับกม.ไทย

เพื่อนๆลองนึกภาพพวกคสช.คณะนี้มันผ่านรร.เตรียมทหาร รร.นายร้อยจปร.(หรือรร.นายเรือฯ หรือรร.นายเรืออากาศ หรือรร.ตร.สามพราน) แล้วรร.เสนาธิการ(บางคน) วปอ. และเหรียญตราที่ภูมิพลให้เต็มแผงอก ลามเต็มไปทั้งที่เอว ไหล่ และแขนขา เป็นเกียรติยศอันสูงส่งทุกรางวัลชั้นตอนของแผ่นดิน
แล้วมันรวมหัวกันปล้นแล้วขายชาติ ยอมเป็นทาสศัตรูเก่าจีน เพื่อเงิน และความสุขครอบครัวพวกมัน
การปล้นประเทศของพวกมึงคราวนี้ พวกกูจะติดตามถอนรากถอนโคนพวกมึงทุกตัว แม้พวกมึงตายห่าไปแล้ว
พวกกูจะไม่รามือที่จะทำลายเลือดเนื้อเชื้อไขของพวกมึง ที่เคยรับเงินโกงอย่างอุบาทว์ชาติชั่วของชาติไปจากพวกกู
โดยทิ้งให้ประชาชนอดหยากยากแค้น และกดขี่ข่มเหงดูถูกเพื่อนร่วมชาติ ลำบากแทบเลือดตากระเด็นไปทุกหย่อมหญ้า
วันนั้นคงมาถึงอีกเพียงไม่นาน... มันคือวันประชาชนเป็นใหญ่ปกครองตัวเองในแผ่นดิน
พวกกูจะคิดบัญชีกับพวกมึงอย่างละเอียด จำเอาไว้นะพวกทหารชาติชั่ว
มึงจะหนีไปไหนในยุคดิจิตอลนี้ไม่พ้นหรอก
พวกมึงต้องถูกลากคอมาชดใช้กรรมบนตะแลงแกงทุกคนไม่ยกเว้น... มึงคอยดู

Last edited by ปาปียอง (July 9, 2017 8:54 PM)

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.