iFreeThai

#1 June 28, 2017 9:23 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

ไฟเขียว 'หอชมเมือง กทม.' แจงไม่เปิดประมูล เหตุล่าช้า-กระทบต่อโครงการ

ครม.อนุมัติให้ยกเว้นโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างหอชมเมือง กทม. สามารถดำเนินการคัดเลือกเอกชนได้ โดยไม่ใช้วิธีประมูล เนื่องจากจะทำให้มีความล่าช้าและอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการ ประยุทธ์แจงไม่ได้ใช้งบฯรัฐบาลก่อสร้าง แต่เป็นเงินภาคเอกชนที่รวมตัวกัน

F21916B70D6840DCAD3197D7BD23FB40.jpg

            28 มิ.ย. 2560 รายงานข่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา เวลา 13.50 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติให้ยกเว้นโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ เลขที่ทะเบียน กท.3275 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการคัดเลือกเอกชนได้ โดยไม่ใช้วิธีประมูลตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยสืบเนื่องจากวันที่ 13 ธ.ค. 2559 ทาง ครม. มีมติเห็นชอบให้โครงการการก่อสร้างหอชมเมือง เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ในวงเงิน 7,621 ล้านบาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบในการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ดำเนินโครงการ โดยจะจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่มีความโดดเด่นของเอกลักษณ์ไทย และเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งยุคด้วยการบริหารจัดการที่ล้ำสมัย ตามนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้จะมีการให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาร่วมเรียนรู้ในขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของเยาวชนของคนไทยด้วย

             “สาเหตุที่โครงการนี้ไม่ให้มีการเปิดประมูล เนื่องจากจะทำให้มีความล่าช้าและอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการ และอาจจะไม่มีเอกชนรายใดสนใจดำเนินโครงการเพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีรูปแบบการดำเนินการเชิงสังคม แต่มีเงื่อนไขว่าเอกชนที่ที่มาดำเนินการจะต้องจัดทำแผนบริหารการสัญจร การรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และให้กรมธนารักษ์และกระทรวงการคลังพิจารณา รวมถึงให้นำรายได้ที่เหลือจากการดำเนินการทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายให้นำไปดำเนินการในเชิงสังคมไม่ให้นำมาแบ่งปันกัน นอกจากนี้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีความเห็นเพิ่มเติมว่าให้มีการเตรียมการการวางแผนการจัดการจราจร บริเวณพื้นที่ดังกล่าวด้วย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนี้มีโครงการใหญ่หลายโครงการซึ่งกำลังก่อสร้าง เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัด” พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าว

http://prachatai.org/journal/2017/06/72149

-------------------------------------------------------------------------------

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559    มีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 3275 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร   ดังนี้

               1. เห็นชอบโครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 3275 โฉนดเลขที่ 3346 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ปรัชญาแห่ง “ศาสตร์พระราชา” และความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานครตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ด้วย

               2. ให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงบประมาณที่เห็นว่า เพื่อความรอบคอบและประสิทธิภาพของการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งเป็นทรัพย์สินของรัฐในการดำเนินโครงการ เห็นควรปฏิบัติตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกรณีการร่วมลงทุนกับเอกชนในโครงการซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  และเห็นควรศึกษาวิเคราะห์โครงการและจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงานที่แสดงแหล่งทุนที่เหมาะสม แผนการจัดหาและบริหารรายได้ที่ชัดเจน ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

               3. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฉบับเต็ม..    https://www.isranews.org/main-thairefom … 23/18.html

https://www.isranews.org/main-thairefom … 54-25.html

Offline

#2 June 28, 2017 9:28 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

Re: ไฟเขียว 'หอชมเมือง กทม.' แจงไม่เปิดประมูล เหตุล่าช้า-กระทบต่อโครงการ

“ไก่อู” แจงสร้างหอชมเมืองไม่ใช้เงินรัฐ แม้แต่บาทเดียว ยันทุกอย่างผ่านขั้นตอน พรบ.ร่วมทุนฯ

         เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงโครงการสร้างหอชมเมืองว่า ในเรื่องนี้ ครม. อนุมัติหลักการ ให้มูลนิธิหอชมเมือง กทม. สามารถดำเนินการสร้างหอชมเมืองในพื้นที่ดินราชพัสดุ ประมาณ 4 ไร่ ที่ซอยเจริญนคร 7 ถนนเจริญนครได้ โดยใช้งบประมาณ 4621.47 บาท ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คืองบก่อสร้างคือ 4,422.96 ล้านบาท และค่าเช่าที่ดิน 198.51 ล้านบาท ในระยะเวลา 30 ปี โดยหอชมเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้ โดยภายในอาคารจะไม่มีการแบ่งพื้นที่เพื่อการค้าเลย แต่จะเป็นพื้นที่เก็บเรื่องราวประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งจะใช้รูปแบบสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีชั้นสูงในการก่อสร้าง

         พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีการกำหนดอีกว่า ค่าบัตรเข้าชมที่ได้นั้นจะไม่มีการแบ่งสรรปันส่วนให้กับเอกชนโดยเด็ดขาด แต่จะใช้เพื่องานกุศลทั้งสิ้น อีกทั้งยังกำหนดเงื่อนไขว่า ระหว่างการก่อสร้าง ทางมูลนิธิหอชมเมือง กทม. จะต้องวางแผนการก่อสร้าง ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่แถวนั้น ทั้งนี้งบที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นงบประมาณของมูลนิธิฯ และอีกส่วนก็เป็นการลงขันระหว่างนักธุรกิจภาคเอกชน  ไม่มีงบของรัฐแม้แต่บาทเดียว อีกทั้งได้ค่าเช่าที่ด้วย แต่เรื่องนี้ก็ต้องผ่านมติ ครม. เนื่องจากสร้างบนพื้นที่ราชพัสดุ ดังนั้นก็ถือว่ารัฐมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งเรื่องนี้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการพีพีพี) ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐพ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ) แล้ว ทั้งนี้การที่โครงการนี้ไม่ต้องผ่านการประมูล เนื่องจากการสร้างหอชมเมืองไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาล อีกทั้งยังต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการก่อสร้าง และหวังผลเชิงสังคม ด้วยเหตุนี้การประมูลอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าได้

http://www.komchadluek.net/news/regional/285072

-----------------------------------------------------------

ประยุทธ์แจงไม่ได้ใช้งบฯรัฐบาลก่อสร้าง แต่เป็นเงินภาคเอกชนที่รวมตัวกัน

           ขณะที่วันนี้ (28 มิ.ย.60) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ ถึงกรณี ครม. มีมติอนุมัติให้สร้างหอชมเมืองกรุงเทพ โดยไม่มีการเปิดประมูล ว่า การก่อสร้างดังกล่าว ไม่ได้เป็นการใช้งบประมาณของรัฐบาลในการก่อสร้าง แต่เป็นเงินของภาคเอกชนที่รวมตัวกัน จึงขอสื่อมวลชนช่วยชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ เพราะสิ่งที่ทำ เป็นโครงการที่เสนอขึ้นมา มีการจัดตั้งคณะกรรมการมาบริหารจัดการ รวมถึง มีการพิจารณามานานแล้ว  รัฐบาลมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ในการเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร  ที่ทำเป็นหอชมเมืองให้ประชาชนขึ้นไปชม โดยภายในเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบัน

         "ไม่ใช่เรื่องธุรกิจ รัฐบาลเห็นว่า ควรมีส่วนร่วมกับเขา เขามีส่วนร่วมกับเรา รัฐบาลไม่ต้องออกเงิน ก็หาที่ตรงนั้น จริงๆ เป็นที่ต้องใช้ประโยชน์อยู่แล้ว ก็มีโยกสลับที่ไปจัดหาที่ใหม่ให้ เพื่อเอาที่ตรงนี้ทำให้เกิดประโยชน์ จะต้องดูแบบนี้  ดูว่ามันไม่ได้เอื้อประโยชน์ ถ้ามองแบบนี้ มันก็เอื้อประโยชน์ทั้งหมด สร้างตรงนี้ ไปเอื้อตรงโน้น มองแบบนี้ ก็ไม่ต้องเกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้น" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

Offline

#3 June 28, 2017 9:35 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

Re: ไฟเขียว 'หอชมเมือง กทม.' แจงไม่เปิดประมูล เหตุล่าช้า-กระทบต่อโครงการ

โครงการหอชมเมืองเป็นโครงการที่บอกได้ว่า เป็นโครงการที่คล้ายโครงการอุทยานราชภักดิ์

คล้ายตรงที่ดำเนินโครงการโดยมูลนิธิชื่อ "มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร" มีเงินประเดิม 5 แสนบาทเหมือนกันเป๊ะ

แล้วมูลนิธิก็ไประดมเงินบริจาค ส่วนไประดมจากไหน ได้เงินเท่าไหร่ ไม่มีใครรู้

ส่วนเงินที่เอามาสร้างหอชมเมือง เห็นว่า เป็นเงินกู้สถาบันการเงิน 2,500 ล้าน และ เงินเอกชน กับเงินมูลนิธิ

ส่วนที่ครม.ต้องอนุมัติให้สร้างบอกกันว่า เป็นเพราะโครงการเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน

เพราะที่ดินที่เอาไปทำโครงการเป็นที่ราชพัสดุ เป็นที่ของรัฐ รัฐเอาไปลงทุนร่วมกับเอกชน มีมูลค่าเกิน 1,000ล้าน เลยต้องให้ ครม.อนุมัติ

อ่านแล้วอย่าเพิ่งงนะว่า สรุปมันคือโครงการของเอกชนหรือของรัฐ

มันประกอบไปด้วย ๒ ส่วน

คือโครงการ ICON SIAM มันเป็นของเอกชน การลงทุนและผลประโยชน์เป็นของเอกชน

ส่วน"หอชมเมือง"เป็นเอกชนกับรัฐร่วมกันทำ มีมูลนิธิเป็นคนดำเนินการ และรัฐสนับสนุนที่ดิน เห็นว่ามูลค่าที่ดิน มีมูลค่าถึง 3 พันล้าน

ผลประโยชน์อันเป็นรายได้จากหอชมเมือง โครงการบอกว่าให้เอาบริจาคให้สาธารณกุศล

ส่วนที่หอชมเมืองไปตั้งในที่เดียวกับโครงการของเอกชน ผลประโยชน์จะไปเอื้อกันหรือเปล่าไม่รู้สาธุชนคิดเอาเอง

และการจะมีรถไฟฟ้าตรงเข้าไปในโครงการจะเอื้อประโยชน์หรือเปล่าก็มีสิทธิคิดเองเช่นกัน

ไม่รวมถึงมูลค่าของที่ดินรอบๆบริเวณนั้น ที่เป็นของเอกชน เป็นของใครบ้างก็ไปหาดูเองอีกนั่นแหละ จะมีราคาเพิ่มขึ้นทำให้ทำอะไรก็ขายได้ราคาขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้

คือการเอื้อประโยชน์มันต้องแบบทำเศรษฐกิจให้ดี ราคาหุ้นขึ้นแล้วขายมีกำไร แบบนั้นมันถึงผิด มันต้องยึดทรัพย์ ส่วนการทำแบบอื่น เขาเรียกกันว่า "แทนคุณแผ่นดิน"

https:// www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=886795831458751&id=100003850270527&pnref=story

Offline

#4 June 28, 2017 9:41 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

Re: ไฟเขียว 'หอชมเมือง กทม.' แจงไม่เปิดประมูล เหตุล่าช้า-กระทบต่อโครงการ

ไอคอนสยามไม่ใช่เพิ่งจะมีข่าวเรื่องเอื้อประโยชน์ในช่วงนี้เท่านั้น

ช่วงนี้ของปีที่แล้ว เคยมีข่าวที่ไอคอนสยามยืมโบราณวัตถุที่เป็นสมบัติของชาติไปจัดแสดงใน ICON SIAM Heritage Museum มาแล้ว ในตอนนั้นอธิบดีกรมศิลปากรออกมาการันตีเองว่า เป็นการ"ทำเพื่อชาติ"

19429961_886929004778767_6404357212431435824_n.jpg?oh=9c3bee8dca6bf6484d3387919d52ec66&oe=59C373AA

ในปัจจุบันคาดว่าโบราณวัตถุซึ่งเป็นสมบัติของชาติโดยรวมก็น่าจะยังจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณท์ของเอกชนดังกล่าว
https://www.matichon.co.th/news/200607

ส่วนมูลนิธิหอชมเมือง หากไปดูผู้ก่อตั้งและกรรมการมูลนิธิ

ก็จะยิ่งถึงบางอ้อว่า ใครเป็นผู้ริเริ่มและจัดตั้งมูลนิธิ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึง

สรุปง่ายๆว่า คนที่ทำไอคอนสยาม คนตั้งมูลนิธิหอชมเมือง ที่จะมาสร้างและบริหารหอชมเมือง ล้วนเป็นเจ้าของเดียวกัน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/ … 139/58.PDF

www.mqdc.com/aboutMQDC/ทีมผู้บริหาร/th/

19510103_886928941445440_5177674824507337964_n.jpg?oh=52b593212dbb48fafdc80f9093856ab8&oe=59CBC208

ถ้าจะบอกว่ากระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาก็ไม่น่าจะผิด

ปรากฏการณ์เอื้อประโยชน์กินรวบไปทุกอย่าง แบบนี้

ไม่รู้ว่าเป็นธรรมาภิบาลไหม

https:// www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=886933361444998&id=100003850270527

Offline

#5 June 28, 2017 9:47 PM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 244

Re: ไฟเขียว 'หอชมเมือง กทม.' แจงไม่เปิดประมูล เหตุล่าช้า-กระทบต่อโครงการ

ใกล้เป็นจริงรถไฟฟ้าสายสีทอง "กทม.-ไอคอนสยาม" แมตชิ่งธุรกิจ แจ้งเกิดโครงการเฟสแรก "กรุงธนบุรี-ประชาธิปก" จ้างกรุงเทพธนาคม-บีทีเอสก่อสร้างพ่วงเดินรถ วงเงินกว่า 2.5 พันล้าน งัด ม.44 ประมูลคู่ขนานขออีไอเอ เร่งตอกเข็มปลายปีนี้ เปิดใช้ปี′60 รองรับศูนย์การค้ายักษ์-หอชมเมือง-แหล่งท่องเที่ยวริมน้ำ

OH20160423_1.jpg

แหล่งข่าวจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า แผนการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองจากบีทีเอสสถานีกรุงธนบุรี-ถนนประชาธิปก) ระยะทาง 2.7 กม. มี 4 สถานี ใช้เงินลงทุนรวม 3,845.70 ล้านบาท จะเป็นการพัฒนารูปแบบแมตชิ่งธุรกิจระหว่างกลุ่มไอคอนสยามกับ กทม.พัฒนาโครงการระยะแรก ระยะทาง 1.8 กม. มี 3 สถานี เงินลงทุน 2,512 ล้านบาท จะทำให้โครงการเดินหน้าได้เร็วขึ้น เพราะไม่ต้องเข้า พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ที่จะใช้เวลาร่วม 1 ปีกว่าจะได้รับการอนุมัติโครงการ

"วิธีการ คือ เอกชนคือกลุ่มไอคอนสยามจะสนับสนุนเงินลงทุนให้กว่า 2 พันล้านบาทให้ กทม.เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดทั้งทำผลการศึกษาโครงการ ออกแบบและประมูลก่อสร้าง โดยจะจ้างกรุงเทพธนาคม รัฐวิสาหกิจของ กทม.เป็นผู้ดำเนินการ ส่วนการเดินรถ คาดว่าจะจ้างบีทีเอสเป็นผู้เดินรถให้ ส่วนกลุ่มไอคอนสยามนอกจากจะได้รถไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินทางคนเข้าไปในโครงการแล้ว ยังจะได้สิทธิ์พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และโฆษณาภายในสถานีและตัวรถไฟฟ้า ซึ่งจะแปลงรายได้ส่วนนี้มาเป็นการลงทุนงานโยธา"

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและการขนส่ง (สจส.) กล่าวว่า ขณะนี้ผลการศึกษาโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว เตรียมจะเสนอให้ผู้บริหาร กทม.รับทราบและเห็นชอบในเดือน เม.ย.นี้ ทั้งนี้หลังพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งใช้มาตรา 44 ในการดำเนินโครงการคู่ขนานกับรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)

ล่าสุด กทม.ได้เตรียมจะนำใช้กับโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองด้วย โดยระหว่างรอการอนุมัติอีไอเอจะเสนอโครงการให้กระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้เร็วขึ้นอาจจะเริ่มได้ภายในปลายปีนี้ เพื่อให้แล้วเสร็จในปี 2560 หรืออย่างช้าในปี 2561

เนื่องจากโครงการมีระยะทางสั้นและเป็นรูปแบบรถไฟฟ้าโมโนเรล ทำให้การก่อสร้างไม่ยุ่งยากและไม่มีเวนคืนที่ดิน ขณะเดียวกัน กทม. ต้องหารือกระทรวงมหาดไทยขอยกเว้นพื้นที่รัศมี 25 ตร.กม.รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เนื่องจากแนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ดังกล่าว

นายทวีศักดิ์กล่าวอีกว่า สำหรับการก่อสร้างและการเดินรถไฟฟ้าทางบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด รัฐวิสาหกิจของ กทม.มีความสนใจจะลงทุนโครงการเอง โดยใช้งบประมาณจากบริษัทและกลุ่มผู้สนับสนุน คือ กลุ่มไอคอนสยามที่สนใจจะลงทุนในเฟสแรก โดยเป็นการทำธุรกิจร่วมกันภายใต้กรอบโครงการที่ กทม.กำหนด ทำให้การลงทุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้เร็วขึ้น

สำหรับแนวเส้นทางระยะแรก มีระยะทาง 1.8 กม. จำนวน 3 สถานี คือ 1.สถานีกรุงธนบุรีต่อเชื่อมกับบีทีเอส 2.สถานีเจริญนคร ตั้งอยู่บริเวณสะพานข้ามคลองวัดทองเพลง และ 3.สถานีคลองสาน เยื้องกับโรงพยาบาลตากสิน มีทางเดินหรือ Sky Walk เดินทางเข้าสู่โรงพยาบาลตากสินได้โดยตรง และจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดง (หัวลำโพง-บางบอน-มหาชัย) ใช้เงินลงทุน 2,512 ล้านบาท มีผู้ใช้บริการ 47,300 เที่ยวคนต่อวัน

ส่วนระยะที่ 2 ระยะทาง 0.9 กม. มี 1 สถานี คือ สถานีประชาธิปก อยู่บริเวณซอยสมเด็จเจ้าพระยา 6 กับซอยสมเด็จเจ้าพระยา 8 อนาคตจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) ตามแผนจะแล้วเสร็จปี 2566 ใช้เงินลงทุน 1,333 ล้านบาท คาดมีผู้ใช้บริการ 81,800 เที่ยวคน/วัน

"หลังรถไฟฟ้าสร้างเสร็จ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการจราจร ยังจะช่วยให้การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ที่บริเวณนี้จะมีหอชมเมืองอยู่ติดกับศูนย์การค้าไอคอนสยามด้วย" ผอ.สจส.กล่าวย้ำ

http://agent.in.th/read/bts-gold-line-b … oming-soon

Offline

#6 July 9, 2017 7:51 PM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,160

Re: ไฟเขียว 'หอชมเมือง กทม.' แจงไม่เปิดประมูล เหตุล่าช้า-กระทบต่อโครงการ

ชอบคลิบเรื่องนี้ของอ.หวานมาก และชอบภาพชุดสีเหลืองที่อุตส่าห์สรรหา
และถ่ายภาพจากด้านข้าง คนถ่ายภาพมีฝีมือจริงๆ

...นี่แหละหนาฤทธิ์ของไวน์ราคาแพงมื้อละหลายขวด กับเป็ดย่างและหมูสะเต๊ะมื้อละ 50ไม้เชียว
..ภาพลีน่าจังตอนกินยำวุ้นเส้นกะละมังขนาดเขื่องชิดซ้ายเลย

Last edited by ปาปียอง (July 9, 2017 9:20 PM)

Online

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.