iFreeThai

#1 November 2, 2017 11:02 PM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,187
Website

น่าเสียดายที่รัฐบาล คสช. ไปติดกับดักเรื่องเงิน!

รัฐบาลที่มาจากรัฐประหารที่บริหารมานานกว่าปกติโดยอยู่มาแล้ว 3 ปี น่าจะสร้างมรดกตกทอดไว้ให้แก่ประชาชนได้มากโข แต่ทำไมกลับมีน้อย เป็นเพราะติดกับดักเรื่องเงินหรือเปล่า?

ลองเจาะลึกวิธีคิดด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล คสช. โดยวิเคราะห์ 5 งานต่อไปนี้

หนึ่ง โครงการอีอีซีที่ประเคนประโยชน์ให้ต่างชาติเหลือล้น

รัฐบาล คสช. โปรโมทอีอีซีเป็นเครื่องมือหลักที่จะพาไทยไปสู่ 4.0 เพื่อหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง แต่กลับไปติดกับดักเรื่องเงินเสียเอง เพราะเชฟรอนให้สถาบันต่างชาติประเมินพบว่าอุตสาหกรรมไทยและแรงงานไทยยังอยู่แค่ 2.5 และเนื่องจากไม่เคยมีประเทศใดที่หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางโดยอาศัยขี่บั้นเอวนักลงทุนต่างชาติ ดังนั้น 4.0 จึงเป็นเรื่องพร่ำเพ้อ และอีอีซีกลับเปิดให้นายทุนไทยประเคนประโยชน์แก่ต่างชาติ รัฐบาลฝันว่าต่างชาติจะลงทุนห้าแสนล้านบาทในช่วงห้าปีข้างหน้า แทนที่จะพัฒนาความสามารถที่คนไทยมีอยู่แล้วในระดับรากหญ้า

กับดักเรื่องเงินในงานนี้มีผลประโยชน์สูงสุด เพราะเมื่อเปิดให้ต่างชาติสามารถเช่าที่ดินได้ 99 ปี ก็เท่ากับเปิดช่องให้นายทุนเจ้าของที่ดิน land bank ในอีสเทิร์นซีบอร์ด จะสามารถหาประโยชน์ได้จากนักลงทุนต่างชาติ ที่นิยมและไขว่คว้าต้องการกรรมสิทธิ์ในที่ดินไทย ซึ่งถึงแม้ไม่สามารถเป็นเจ้าของได้แบบตลอดไป แต่สัญญาเช่า 99 ปีนับว่าจูงใจพอที่จะทำโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายปลีกให้แก่ชาวต่างชาติ หรือนำเข้าไปขายแก่นักลงทุนในตลาดหุ้น เพราะในวันนี้ คนจีนมีเงินและออกกระหน่ำกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ในจุดต่างๆ ของโลก จนอังกฤษต้องเข้มในเรื่องบังคับให้เจ้าของบ้านต้องเสียภาษีในอังกฤษ และล่าสุดนิวซีแลนด์ประกาศห้ามต่างชาติซื้อบ้านเพิ่ม

ผู้ที่จะได้ประโยชน์: (ก) นายทุนรายที่ตุนที่ดินเอาไว้เป็น land bank (ข) นายทุนเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมที่จะขายที่ดินให้นักธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างชาติ (ค) นายทุนเจ้าของท่าเรือที่จะขายให้นักธุรกิจต่างชาติ (ง) นายทุนเจ้าของที่ดินชายทะเลที่จะพัฒนาเป็นโครงการหรูหรา ให้เช่าได้ 99 ปี

วิธีเอื้อประโยชน์: เนื่องจากหลายธุรกิจยังมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ยังไม่ลงตัว ดังนั้น จึงต้องใช้ ม.44 เพื่อตีเช็คเปล่าให้แก่หน่วยงานที่จะเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตเพื่อแก้ปัญหาการขัดแย้งกับสิ่งแวดล้อม

ผู้ที่ถูกข้ามหัว: (ก) ประชาชนคนไทยที่ไม่ได้รับประโยชน์จากราคาที่ดินสูงขึ้น (ข) ประชาชนคนไทยที่ต้องซื้อที่ดินแพงขึ้นเพื่อใช้สำหรับอยู่อาศัย หรือเพื่อทำธุรกิจ (ค) ประชาชนคนไทยที่ต้องเผชิญมลภาวะอุตสาหกรรมมากขึ้น

สอง นโยบายปิโตรเลียมที่อุ้มนายทุน

ทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นกับดักเรื่องเงินที่สำคัญเป็นอันดับสอง เพราะมีผลประโยชน์มาก ทั้งกรณีผู้ที่ฉกฉวยเอาสาธารณสมบัติของแผ่นดินและสิทธิผูกขาดที่ได้จากอำนาจมหาชนของรัฐไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน ผู้ที่ต้องการเข้ามาทำธุรกิจในแหล่งเอราวัณ/บงกชโดยเลี่ยงไม่ต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ประชาชนสูงสุด รวมไปถึงผู้รับสัมปทานเดิมที่จะประหยัดค่ารื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียม

ผู้ที่จะได้ประโยชน์: ได้แก่ภาคเอกชนกลุ่มที่ถูกพาดพิงข้างต้น

วิธีเอื้อประโยชน์: ตรากฎหมายปิโตรเลียมอย่างลึกลับเพื่อให้เวลาชาวบ้านตั้งตัวน้อยที่สุด และปฏิเสธการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ อ้างว่าเสี่ยงมีทุจริต แต่ในเวลาเดียวกันเสนอร่างกฎหมายจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติที่รวบรัฐวิสาหกิจลงกระป๋องเดียวกัน สามารถแปรรูปได้ในชั้นบริษัทลูกหลาน

ผู้ที่ถูกข้ามหัว: (ก) ผลประโยชน์จากการใช้สาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ตกแก่ประชาชนเจ้าของประเทศทั้งหมด เพราะบางส่วนรั่วไหลไปอยู่ในมือผู้ถือหุ้นต่างชาติ (ข) ไม่บัญญัติกติกาในกฎหมายให้ประมูลแข่งขันโปร่งใส ที่จะทำให้รัฐและประชาชนได้รับประโยชน์จากการผลิตสูงสุด (ค) เปิดให้เอกชนสามารถประหยัดค่ารื้อถอนแท่นปิโตรเลียม โดยอาจผลักความเสี่ยงไปตกแก่ประชาชน

สาม กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชที่จะล้มละลายเกษตรกรไทย

บริษัทข้ามชาติได้พยายามมาตลอดให้รัฐบาลไทยคุ้มครองพันธุ์พืชที่เขาคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ทั้งพันธุ์พืชไร่และพันธุ์ผัก และเนื่องจากไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม กับดักเงินในเรื่องนี้จึงมีมูลค่าสูง แต่เนื่องจากการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ย่อมต้องตั้งต้นที่พันธุ์พื้นเมืองที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ จึงเป็นการฉวยโอกาสได้เปรียบประเทศที่เกษตรกรเป็นชาวบ้านรายย่อย ที่พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ตามแบบวิถีชีวิตปกติ แบบค่อยเป็นค่อยไป และถึงแม้จะสามารถดัดแปลงพันธุ์ตามวิธีธรรมชาติให้ดีขึ้นได้ แต่ก็มักจะไม่มีกำลังความสามารถที่จะบรรยายให้เป็นเหตุการณ์เฉพาะในเชิงวิทยาศาสตร์และในเชิงนิติศาสตร์ที่จะจดทะเบียนสิทธิได้

ผู้ที่จะได้ประโยชน์: ได้แก่บริษัทข้ามชาติและบริษัทเมล็ดพันธุ์พืชยักษ์ใหญ่ของไทย ที่ในบางกรณีครอบครองตลาดร่วมกันกว่าร้อยละ 80

วิธีเอื้อประโยชน์: ยกร่างกฎหมายที่อ้างว่าจะช่วยคุ้มครองคนไทยรายย่อยซึ่งเป็นผู้พัฒนาพันธุ์ ทั้งที่ในข้อเท็จจริง คนไทยที่ครอบครองสิทธิที่มีส่วนแบ่งตลาดมูลค่าสูงนั้นล้วนเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์พืชยักษ์ใหญ่ แต่เดชะบุญที่ภาคประชาชนออกมาคัดค้านอย่างแข็งขัน ทำให้มีการระงับเรื่องไว้ก่อน

ผู้ที่ถูกข้ามหัว: เกษตรกรไทยจะถูกจับเป็นตัวประกันไปนานแสนนาน นานยิ่งกว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเสียอีก

สี่ การป้องปรามทุจริตเฉพาะที่ไม่ใช่พวกของตนเอง

การป้องปรามทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นโจทย์ใหญ่ของประะทศ และที่ผ่านมา 3 ปีควรจะได้มีอะไรเป็นรูปธรรมอย่างมาก โดยจะต้องเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูล การบังคับให้หน่วยงานต้องชี้แจงต่อสาธารณะ การบังคับให้องค์กรอิสระต้องรายงานความคืบหน้า การจัดให้มีกระบวนการทำงานที่ถ่วงดุลกับองค์กรอิสระ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่เชื่อมั่นในองค์กรอิสระสามารถดำเนินการทางศาลได้เองทุกกรณี แต่ปรากฏว่าคืบหน้าน้อยมาก

ผู้ที่จะได้ประโยชน์: (ก) บริษัทที่ถูกร้องเรียนว่าฉกฉวยเอาสาธารณสมบัติของแผ่นดินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่รัฐบาลไม่สั่งให้แก้ไข (ข) บริษัทที่ถูกร้องเรียนว่าหลบเลี่ยงภาษีอากร แต่รัฐบาลยังไม่ทำให้มีข้อยุติ (ค) บุคคลที่เสนอจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่บวกเงินทอนไว้มหาศาล ซึ่งมีข่าวปรากฏมาแล้วหลายเรื่อง (ง) ญาติสนิทมิตรสหายที่มีข่าวปรากฏพฤติกรรมน่าสงสัย

วิธีเอื้อประโยชน์: (ก) ถึงแม้จะมีภาคประชาชน ร้องเรียนหรือเตือนในเรื่องต่างๆ ก็ไม่ยอมดำเนินการให้เด็ดขาด กลับส่งให้ส่วนราชการไปพิจารณาดำเนินการวนไปวนมา (ข) ปกปิดข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ค) ไม่เสนอแก้ไขให้ศาลทุจริตฯ ถือว่าประชาชนเป็นผู้เสียหายและให้รับฟ้องคดีทุกกรณี

ผู้ที่ถูกข้ามหัว: ประชาชนผู้เสียภาษีทั้งประเทศ

ห้า ทำนโยบายสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงล้มละลายการเกษตรและท่องเที่ยว

เกษตรกรไทยมีความสามารถพิเศษมาช้านานเป็นที่ยอมรับ เช่น ในอินโดนีเซียถึงแม้สภาพอากาศและมีผลไม้คล้ายกับไทย แต่ของไทยจะถือเป็นพรีเมี่ยม เขาจะต่อท้ายคำว่าบางกอกเพื่อเรียกราคา เช่น มะม่วงบางกอก และในอนาคตที่ทั้งจีนและอินเดียจะมีกำลังซื้ออาหารอร่อยมากขึ้น เกษตรพรีเมี่ยมจึงเป็นหนทางพัฒนาที่สดใสมาก ส่วนเรื่องท่องเที่ยวนั้น คนต่างชาติจำนวนมากบอกผมว่าชอบมาไทยซ้ำๆ เพราะชอบนิสัยคนไทย บรรยากาศและการบริการในไทย สถานที่ท่องเที่ยวในไทย และการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวสามารถกระจายรายได้ตรงลงไประดับล่างได้อย่างหนึ่ง ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องระมัดระวังมาตรการใดที่จะก่อความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมที่จะทำลายความมั่นใจเรื่องอาหารและแหล่งท่องเที่ยว

การติดกับดักเรื่องเงินนั้น ปรากฏในเรื่องข้อเสนอสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งถึงแม้จะโปรโมทว่าสะอาด แต่ในข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ไม่มี zero emission มีแต่อยู่ในระดับใดจะยอมรับกันได้เท่านั้น ปรากฏว่าภาคประชาชนกังวลความเสี่ยงต่อการท่องเที่ยวและต่อต้าน ก็มีการดำเนินคดีกับภาคประชาชน ส่วนเรื่องเหมืองทองคำนั้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมเดียวในพื้นที่นั้นที่มีการนำสารพิษแปลกปลอมเข้าไปใช้ และสร้างผลผลิตส่วนเกินที่เป็นสารพิษจำนวนมาก ก่อปัญหาต่อสุขภาพ และถึงแม้ภาคเอกชนจะยืนยันว่ามีมาตรการป้องกันแข็งขัน แต่ย่อมมีความเสี่ยงต่อความมั่นใจต่อผลิตผลเกษตรของไทย ปรากฏว่ามีผู้ใหญ่ในรัฐบาลออกมาให้ข่าวว่าจำเป็นต้องเปิดเหมืองอีกครั้งหนึ่ง เพราะมิฉะนั้นเอกชนอาจจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย

ผู้ที่จะได้ประโยชน์: (ก) รัฐวิสาหกิจที่ไปลงทุนในเหมืองถ่านหินต่างประเทศ (ข) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายถ่านหิน (ค) ผู้ถือหุ้นในเหมืองทองคำ ซึ่งรวมไปถึงคนไทยที่ใกล้ชิดกับนักการเมืองด้วย

ผู้ที่ถูกข้ามหัว: (ก) ประชาชนที่ถูกกระทบจากถ่านหิน (ข) ประชาชนที่หากินกับการท่องเที่ยว (ค) ประชาชนที่ถูกกระทบจากเหมือง (ง) เกษตรกรไทยทั้งประเทศมีความเสี่ยง

สรุป: การวางนโยบายเศรษฐกิจโดยไม่คำนึงถึงศาสตร์พระราชา ย่อมจะไม่มีประชาชนอยู่ที่ศูนย์กลาง และจะถูกดึงไปในทิศทางอื่นได้ง่ายขึ้นกับผู้วางนโยบายต้องการให้ประโยชน์เกิดแก่กลุ่มใด แต่สำหรับรัฐบาล คสช. นั้น เป็นที่น่าเสียดาย ถึงแม้ใช้เวลาผ่านมาถึง 3 ปี นอกจากจะไม่วางประชาชนไว้ที่กลางหัวใจแล้ว ยังปล่อยให้ตนเองไปติดกับดักเรื่องเงินอีกด้วย น่าสงสัยว่าติดกับดักอยู่กับผลประโยชน์ของหมู่คณะ และนายทุนที่แวดล้อม คสช. อยู่หรือไม่? และการที่ผลประโยชน์กระจุกตัวไม่กระจายนั้น จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำซึ่งไทยถูกจัดอันดับอยู่ที่สามของโลกได้อย่างไร? และจะมีมรดกบาปทิ้งไว้เป็นภาระของชนรุ่นหลังหรือไม่?

ปฏิวัติอย่างนี้ ที่ประชาชนจะเรียกว่าเสียของหรือเปล่าครับ?

https://www.isranews.org/isranews-artic … istry.html

Offline

#2 November 2, 2017 11:08 PM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
Award: Gold Member
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,187
Website

Re: น่าเสียดายที่รัฐบาล คสช. ไปติดกับดักเรื่องเงิน!

เงินมาจากประชาชน และ มืงไปปล้นประชาชนเขามา ยกๆ

แล้วบอกว่าไม่มีเงิน

ไม่หน่าโง่ขนาดนี้เลย

Offline

#3 November 6, 2017 12:04 PM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 8,646

Re: น่าเสียดายที่รัฐบาล คสช. ไปติดกับดักเรื่องเงิน!

โจร ครองเมืองครับ

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.