iFreeThai

#1 March 30, 2016 10:06 AM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,285
Website

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม.44 เด้งผู้ว่าฯ รวดเดียว 4 จังหวัด

'พล.อ.ประยุทธ์' ใช้อำนาจ ม.44 สั่งย้าย 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมตั้งรองผู้ว่าฯขึ้นทำหน้าที่แทน

ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๓ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๓ ง เผยแพร่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง

เพื่อให้การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินด้านการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการในกระทรวงคมนาคมมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ขาดจากตําแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม เพื่อย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษที่จัดให้มีขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี
ตามข้อ ๑ แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(๑) นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
(๒) นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
(๓) นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
(๔) นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

การย้ายหรือโอนบุคคลไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่เป็นอัตรากําลังชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ในกรณีนี้ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมกันกําหนดชื่อตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และสิทธิประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวโดยอนุโลมตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๒ ให้ นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อ ๓ ให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ข้อ ๔ ให้ นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ข้อ ๕ ให้ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ข้อ ๖ ให้ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงคมนาคม และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

ข้อ ๗ ให้ข้าราชการตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป
ข้อ ๘ ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วนและให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง หรือพ้นจากตําแหน่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๒๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ข้อ ๙ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

http://news.voicetv.co.th/thailand/345192.html

Offline

#2 March 30, 2016 10:14 AM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,815

Re: ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม.44 เด้งผู้ว่าฯ รวดเดียว 4 จังหวัด

Bonsoir Mounsieur Dr.Richard ! วันนี้เดาะ ภาษาฝรั่งเศสมาสวัสดีจ้า
งานยุ่งหรืออย่างไร หายหน้าไปเป็นระยะๆ ป้ายังนั่งโพสต์เรื่อยๆ หน่อย
ไปพักร้อน ไปดำน้ำที่ทะเล ตั้ง 2 อาทิตย์ ป้าเลยเหงา ไม่มีเพื่อนคุย ..

Last edited by ป้าพลอย (March 30, 2016 10:15 AM)

Offline

#3 March 30, 2016 10:21 AM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,815

Re: ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม.44 เด้งผู้ว่าฯ รวดเดียว 4 จังหวัด

ไอ้บ้า ผู้นำกะลาแลนด์ แมร่งกำลังบ้าหนัก ดูอาการมันแล้วเห็นถ้าจะไปไม่รอดสักวัน
อยากให้มันตายห่าตายโหง ไปทั้งคณะของมัน เพราะอยู่ไปก็หนักแผ่นดิน ไม่ได้ทำ
ให้ชาติเจริญเลย คนไทยสาปแช่งพวกมันทุกวัน เดี๋ยวคงมีสักวันหนึ่ง ที่บังเกิดความ
ศักดิ์สิทธิ์ในคำสาปแช่ง ถูกฟ้าดินลงโทษอย่างสาสม ..

Offline

#4 March 30, 2016 10:44 AM

ประชาธิปไตย
Dr. Richard Saisomorn
From: Washington, DC
Registered: July 23, 2015
Posts: 4,285
Website

Re: ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม.44 เด้งผู้ว่าฯ รวดเดียว 4 จังหวัด

ป้าพลอย wrote:

Bonsoir Mounsieur Dr.Richard ! วันนี้เดาะ ภาษาฝรั่งเศสมาสวัสดีจ้า
งานยุ่งหรืออย่างไร หายหน้าไปเป็นระยะๆ ป้ายังนั่งโพสต์เรื่อยๆ หน่อย
ไปพักร้อน ไปดำน้ำที่ทะเล ตั้ง 2 อาทิตย์ ป้าเลยเหงา ไม่มีเพื่อนคุย ..

สวัสดี ครับ ป้าพลอย

งานหยุ้ง ครับป้า, งานราช งานหลวง แถมงานส่วนตัว เข้ามาพร้อมฯกัน

ยิ่งไม่พอ ได้ไปตัดกิ่งไม้ มาทำคั้งถั่ว เมื่อวาน ทำคั้งถั่วเสร็จ หลังจากนั้น ปูพรรมกันหญ้า เสร็จ ยังไม่ได้ปลูกถั่ว ลมแรงเข้ามา และวันนี้ ฝนกระหน่ำลง รอให้ฝนหยุดแล้ว จะไปปลูกถั่ว (ถั่วฝักยาว) ว่างั้นแหละครับ ป้า. ไม่รู้จะได้ปลูกหรือปล่าวยังไม่ทราบ เพราะพายุฝน กำลังมา. ผมก้าเมล็ด ถั่วฝักยาว ไว้เมื่อ สองอาทิด ที่ผ่านมา ตอนนี้ จะเรี่มโตแล้ว จำเป็นต้องเอาลงดิน...

เมื่อวาน กลับมา ว่าจะมา อัฟเดด ข่าว, พี่น้องชาวลาว ที่ทำงานในประเทศไทย ถูก เผด็จการไล่จับ... คุยเรื่องนั้นจบ มีสาย เข้ามา บอกว่า  FBI จับ คน ม้งลาว ใน อาเมริกา เรื่องที่ผมเคยออกทีวีเตือนพวกเขาเมื่อสองเดือนที่ผ่านมา คุยเรื่องนั้นจบ ลืมตาไม่ขื้น หลับ

เลยไม่ได้เข้ามา ครับ ป้า

ขอฝาก web ไว้นำป้าพลอยนี้แหละ

Offline

#5 March 30, 2016 12:12 PM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 16,483

Re: ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม.44 เด้งผู้ว่าฯ รวดเดียว 4 จังหวัด

ย้ายคนของตน  เข้าแทน เพื่ออะไรบางอย่าง  โจรทำอะไรก็ได้ มันมีปืน

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.