iFreeThai

#1 August 6, 2016 11:28 AM

linc49
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,763

สาระ+ภาพ: รัฐธรรมนูญร่างทรง คสช. เขาจะอยู่กับเราไปอีกนาน

http://prachatai.org/journal/2016/08/67288

สาระ+ภาพ: รัฐธรรมนูญร่างทรง คสช. เขาจะอยู่กับเราไปอีกนาน

Fri, 2016-08-05 20:35

28748811536_afc5d19311_k.jpg

วันทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญบวกคำถามพ่วง 7 สิงหาคม 2559 ใกล้เข้ามาทุกขณะ แม้ว่าโดยสภาพที่เป็นอยู่ ไม่น่าเรียกได้ว่าเป็นการทำประชามติ เพราะถูกปิดกั้นการแสดงความเห็นอย่างแน่นหนา แต่ถ้าทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อยากจะเรียกเช่นนั้นก็ทำอะไรไม่ได้

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเบื่อหน่าย คสช. อยากให้มีการเลือกตั้ง และกำลังคิดว่าการรับร่างรัฐธรรมนูญจะทำให้ คสช. ลงจากอำนาจเสียที ประชาไทขอบอกว่า คุณอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะในทางปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างที่ว่า

ถ้าจะมีกฎหมายฉบับใดในโลกนี้ที่วางกลไกสืบทอดอำนาจของทหารไว้ชนิดแน่นหนาที่สุด ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ฤชุพันธุ์ ก็คือหนึ่งในนั้น ทั้งยังมีกลไกอื่นๆ ที่ คสช. วางเอาไว้อีก มีอะไรบ้าง มาดูกัน

1.สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาโดยมาจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่ง คสช. เป็นผู้แต่งตั้ง 194 คน จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 50 คน รวมกันเป็น 244 คน รวมกับ 6 ที่นั่งที่กันไว้สำหรับปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้นำทั้ง 3 เหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของข้าราชการประจำที่จะเข้ามาควบคุมนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภาที่ คสช. เป็นผู้เลือกจะมีส่วนสำคัญในการเลือกกรรมการองค์การอิสระต่างๆ ที่จะเข้ามาตรวจสอบรัฐบาลในอนาคต ทั้งยังมีอำนาจติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ จัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้งคณะรัฐมนตรียังต้องแจ้งความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทุกๆ 3 เดือน

เท่ากับว่า วุฒิสมาชิกจะเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสภา และเป็นคนของ คสช.

2.องค์กรอิสระต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และถอดถอนนักการเมือง เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น ตำแหน่งเหล่านี้ สมาชิกวุฒิสภามีอำนาจในการแต่งตั้ง หมายความว่า แขนขาของ คสช. จะกระจายไปอยู่ในองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อคอยควบคุมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอีกทอดหนึ่ง

3.แผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แนวคิดของ คสช. ที่ต้องการสร้างกรอบการปฏิรูปและพัฒนาประเทศ ซึ่งในความเป็นจริงก็คือการตีถนนให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเดินตาม ถ้าไม่เดินตามจะเกิดอะไรขึ้น...ให้ย้อนกลับไปดูข้อ 1 และข้อ 2

4.คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) สมมติว่า ร่างรัฐธรรมนูญผ่าน ใช่ว่าบทบาทของ กรธ. จะจบ มีชัย ฤชุพันธุ์ จะยังอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อย 240 วันหรือ 8 เดือน ตามมาตรา 267 ในบทเฉพาะกาลของร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อร่างกฎหมายลูก 10 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หมายความว่า หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่าน กรธ. ชุดของมีชัย จะยังคงมีอำนาจต่อไปอีกอย่างน้อย 8 เดือน เพื่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของนักการเมือง สมาชิกวุฒิสภา และองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อควบคุมการเมืองไทยต่อไป

แต่ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่าน และมีการร่างรัฐธรรมนูญอีกรอบ คสช. ก็จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมปี 2560 ตามคำสัญญาที่ให้กับประชาคมโลกและสังคมไทย ไม่เช่นนั้นอาจจะเหมือนกรณี “เสียสัตย์เพื่อชาติ” เช่นเดียวกับ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ที่นำไปสู่เหตุการณ์พฤษภาคม 2535

5.สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา 266 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร ให้ย้อนกลับไปดูข้อ 3

6.ในบทเฉพาะกาล มาตรา 265 ของร่างรัฐธรรมนูญ ระบุว่า คสช. ยังอยู่ในอำนาจต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจะเข้ารับหน้าที่ หมายความว่าช่วงเวลาระหว่างนี้ อำนาจของมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 2557 จะยังคงอยู่และอาจถูกใช้ได้ทุกเมื่อ เท่ากับว่าอำนาจของรัฐธรรมนูญชั่วคราวมีอยู่เหนือรัฐธรรมนูญฉบับถาวร

7. ในบทเฉพาะกาล มาตรา 279 ของร่างรัฐธรรมนูญระบุว่า ประกาศ-คำสั่ง และการกระทำของ คสช.หรือหัวหน้าคสช. ที่ถูกบังคับใช้ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ รวมทั้งประกาศ-คำสั่ง ที่จะถูกบังคับใช้ในอนาคตตามอำนาจมาตรา 265 จะยังคงมีผลต่อไป โดยจะยกเลิกหรือแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อออกเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้น

ทั้งหมดนี้หมายความว่า ต่อให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านการประชามติและมีการเลือกตั้ง คสช. ก็จะตามหลอกหลอนสังคมไทยไปอีกนาน หรือที่กล่าวว่า ให้รับไปก่อน แล้วค่อยแก้ไขภายหลัง ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆ หรืออาจทำไม่ได้เลย เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญเขียนกลไกล็อกเอาไว้ให้แก้ไขได้ยากเย็น

Offline

#2 August 6, 2016 12:42 PM

linc49
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,763

Re: สาระ+ภาพ: รัฐธรรมนูญร่างทรง คสช. เขาจะอยู่กับเราไปอีกนาน

กาออกเสียงประชามติ ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ และ ไม่รับ คำถามพ่วงของ รัฐบาลเผด็จการทหารในขณะนี้ ทำแบบนี้

กา ทั้ง 2 ประเด็น....คือ ประเด็นที่ 1 (ช่องด้านบน) และ ประเด็นที่  2 (ช่องด้านล่าง) ตรงช่อง ไม่เห็นชอบ

jwM9PU1.jpg

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.