iFreeThai

#1 August 16, 2016 8:08 AM

linc49
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,763

‘เสียงข้างมาก’ ประชามติ ของเผด็จการแบบไทยๆ โลกไม่ยอมรับยกเว้นรัฐเถื่อน

http://www.lokwannee.com/web2013/?p=232908

‘เสียงข้างมาก’ ประชามติไทยๆ? / โดย สุรพศ ทวีศักดิ์

577-11.jpg

คอลัมน์ : ทรรศนะแสงสว่าง
ผู้เขียน : สุรพศ ทวีศักดิ์

ทันทีที่ผลการลงประชามติไทยๆออกมาว่า เสียงข้างมากรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับ คสช. หลายฝ่ายก็ออกมาประกาศยอมรับการตัดสินใจของเสียงข้างมาก แต่ถามว่าความหมายของเสียงข้างมากสะท้อนอะไร?

อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ ตั้งข้อสังเกตว่า เสียงข้างมากคงจะถูกนำไปอ้างรับรองความชอบธรรมการเมืองไทยๆได้ แต่ในสายตาของชาวโลกคงไม่ยอมรับ เพราะไม่ใช่การลงประชามติภายใต้กติกาที่เสรีและเป็นธรรมตามหลักสากล ในหลักสากลถือว่า “การยอมรับเสียงข้างมาก” เป็นหลักการที่เกิดจากการลงประชามติภายใต้กติกาที่เสรีและเป็นธรรมตามระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น

หากดูจากภูมิศาสตร์ของผลประชามติจะเห็นว่า ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่างไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งสะท้อนถึง “บาดแผล” ในอดีตที่เสียงข้างมากในการเลือกตั้งของพวกเขาเคยถูกปฏิเสธ ด้วยข้ออ้างที่ว่าถูกซื้อบ้าง เลือกนักการเมืองและพรรคการเมืองที่โกงชาติบ้าง ทั้งๆที่ในความเป็นจริงการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นไปตามกติกาที่เสรีและเป็นธรรม ทุกฝ่ายมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ มีการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆได้อย่างเสรี

ยิ่งกว่านั้นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง แม้จะมีความผิดพลาด มีปัญหาในการดำเนินนโยบายบางอย่าง แต่ไม่ได้ใช้อำนาจปิดสื่อ ละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง จับกุมคุมขังฝ่ายที่มีความเห็นต่างจำนวนมากเหมือนรัฐบาล คสช. ที่เสียงข้างมากในการลงประชามติครั้งนี้ยอมรับ

ฉะนั้นข้อกล่าวหาที่ว่า คนเหนือ คนอีสานไม่รู้ประชาธิปไตย เป็น “เสียงที่ไม่มีคุณภาพ” จึงเป็นข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จ เพราะในระบอบประชาธิปไตยมาตรฐานที่ใช้วัดว่าเสียงแบบไหนมีคุณภาพหรือไม่ต้องดูจากเสียงที่ยืนยัน “ความชอบธรรม” ตามวิถีทางประชาธิปไตยหรือไม่

เมื่ออำนาจ คสช. ไม่ชอบธรรม และการลงประชามติก็ไม่เป็นไปตามกติกาที่เสรีและเป็นธรรม เสียงที่ไม่รับจึงเป็นเสียงที่อธิบายได้ว่าสะท้อนการยืนยันความชอบธรรมตามวิถีทางประชาธิปไตยมากกว่า

ขณะที่ฝ่ายที่ดูถูกว่าคนอื่นไม่รู้ประชาธิปไตยกลับยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยมากกว่า นี่คือปัญหาที่ซับซ้อนของสังคมประชาธิปไตยไทยๆ

อะไรคือความหมายที่แท้จริงของเสียงข้างมากในการลงประชามติไทยๆ เราต้องดูความเป็นจริงของการลงประชามติภายใต้อำนาจการกำหนด “ความหมาย” ของเสียงข้างมากโดย คสช. ที่กำหนดไว้ว่า ถ้าเสียงข้างมากโหวตรับหมายถึงรับร่างรัฐธรรมนูญและยอมรับความชอบธรรมในการสืบทอดอำนาจผ่านกลไกรัฐธรรมนูญและการกำหนดอนาคตประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่ถ้าเสียงข้างมากโหวตไม่รับมีความหมายเพียงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้น ไม่มีสิทธิบังคับให้ คสช. รับผิดชอบด้วยการลาออก คืนอำนาจให้ประชาชน หรือให้เลือกรัฐธรรมนูญฉบับใดๆมาใช้แทน คสช. ยังอยู่ต่อและมีอำนาจในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อกำหนดอนาคตของประเทศต่อไป

แปลว่าความหมายที่แท้จริงของเสียงข้างมากที่รับร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่เสียงที่สะท้อนสิทธิ อำนาจของประชาชนในการกำหนดอนาคตของตัวเองได้ (เหมือนเสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตย) แต่เป็นเพียงเสียงข้างมากที่จะถูกนำไปอ้างรับรองความชอบธรรมของ คสช. ในการสืบทอดอำนาจและกำหนดอนาคตของประเทศต่อไปภายใต้กติกา (รัฐธรรมนูญ) ที่ไม่เป็นเสรีนิยมประชาธิปไตย

ถ้าสมมุติว่าเสียงข้างมากโหวตไม่รับก็ยิ่งไม่ใช่เสียงข้างมากที่สะท้อนสิทธิ อำนาจของประชาชนในการกำหนดอนาคตของตัวเองได้ เพราะไม่มีสิทธิบังคับให้ คสช. รับผิดชอบใดๆในทางการเมืองได้ คสช. ยังมีอำนาจอยู่ต่อไปอีกเหมือนเดิม

พูดง่ายๆคือ การลงประชามติไทยๆภายใต้กติกาของ คสช. ตีกรอบไว้ชัดเจนตั้งแต่แรกว่า ไม่ว่าผลประชามติจะออกมาเช่นไร คสช. ก็ยังมีอำนาจกำหนดอนาคตของประเทศต่อไป ไม่ใช่การลงประชามติในความหมายสากล เพราะไม่เป็นไปตามกติกาที่เสรีและเป็นธรรมตามระบอบประชาธิปไตย จึงส่งผลให้ “เสียงข้างมาก” (ทั้งที่โหวตรับและแม้จะโหวตไม่รับ) ไม่ได้มีความหมายเป็นการสะท้อนสิทธิในการกำหนดอนาคตของตัวเองของประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจตามระบอบประชาธิปไตยแต่อย่างใด แต่เป็นเสียงข้างมากที่ถูกนำมาใช้อ้างรับรองความชอบธรรมของอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้น

ฉะนั้นเวลาที่เราพูดว่าต้องเคารพเสียงข้างมาก ยอมรับเสียงข้างมาก ก็ต้องตระหนักด้วยว่าเป็นเสียงข้างมากที่เกิดจากการลงมติภายใต้กติกาที่ชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ และเป็นเสียงข้างมากที่สะท้อนสิทธิ อำนาจในการกำหนดอนาคตของตัวเองของประชาชนได้จริงหรือไม่ หรือเป็นเสียงข้างมากตามกฎเผด็จการเพื่อรับรองความชอบธรรมของเผด็จการเท่านั้น

ถ้าเป็นอย่างหลัง ฝ่ายที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก็มีสิทธิจะปฏิเสธความชอบธรรมของเผด็จการที่อ้างเสียงข้างมากมารับรอง และกำหนดทิศทางในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไป เพื่อใช้เหตุผลโน้มน้าวให้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นความไม่ชอบธรรมของอำนาจเผด็จการ และมองเห็นอนาคตที่ไม่เป็นประชาธิปไตยภายใต้การกำหนดของเผด็จการ แล้วหันมายอมรับแนวทางของฝ่ายประชาธิปไตยที่ต่อสู้เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ อำนาจในการกำหนดอนาคตของตนเองอย่างแท้จริง

Offline

#2 August 16, 2016 12:26 PM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 10,431

Re: ‘เสียงข้างมาก’ ประชามติ ของเผด็จการแบบไทยๆ โลกไม่ยอมรับยกเว้นรัฐเถื่อน

โจรเขียนกฏโจรมาให้ลงประชามติ  และโจรคุมการลงประชามติ  ก็เท่านั้นเอง

Online

#3 August 17, 2016 12:43 PM

ป้าพลอย
Member
Registered: January 3, 2016
Posts: 5,815

Re: ‘เสียงข้างมาก’ ประชามติ ของเผด็จการแบบไทยๆ โลกไม่ยอมรับยกเว้นรัฐเถื่อน

usa.th wrote:

โจรเขียนกฏโจรมาให้ลงประชามติ  และโจรคุมการลงประชามติ  ก็เท่านั้นเอง

ถูกต้อง คุณusa.th คนไทยบางพวก ยอมให้เขาจูงจมูกสนสะพาย
ตอนนี้อย่าร้องแลกแหกปากอีกนะ  โจรก็คือโจร มันจะเปลี่ยนเป็น
พระเจ้าผู้ทรงเมตตาไปไม่ได้ บอกแล้วไงว่า เป็น ประชามติดัดจริต
จัดขึ้นเพื่อทดสอบ ว่าพวกตนจะได้เปอร์เซ็นสนับสนุนมากน้อยแค่
ใหน หลังจากตรวจผลออกมาว่า ฝ่ายพวกโจรมีเปอร์ต่ำสุดๆ เลย
รู้ตัวว่าแพ้แน่ จึงใช้กลวิธี อย่างที่ทำกันมา อย่างที่คุณ usa.th พูด
มานั่นละ โจรคุมเอง โจรลงประชามติเอง จะไม่ชนะได้อย่างไร?

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.