iFreeThai

#1 February 28, 2019 4:02 AM

Friend-of-Red
Member
Registered: July 25, 2015
Posts: 331

ผ่านฉลุย! พ.ร.บ.ไซเบอร์ เปิดทางให้รัฐคุมล้วงออนไลน์

ผ่านฉลุย! สนช. เห็นชอบ #พรบมั่นคงไซเบอร์ หรือ #พรบไซเบอร์ แล้ว โดยไม่มีการแก้ไขข้อห่วงกังวลของภาคประชาชนแต่อย่างใด
.
28 กุมภาพันธ์ 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ 'พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ' ให้บังคับใช้เป็นกฎหมาย ด้วยมติ 133 ต่อ 0 เสียง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง
.
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาคประชาชน และพลเมืองเน็ตต่างก็จับตาความเคลื่อนไหวของ 'พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ' มาโดยตลอดหลัง สนช. บรรจุกฎหมายดังกล่าวอยู่ในวาระการพิจารณาตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

53292324_10161630039740551_4608151681249574912_n.png?_nc_cat=1&_nc_ht=scontent.fbkk22-1.fna&oh=799ffac0728702efbdcb2010080f63f4&oe=5D162ABC
.
อย่างไรก็ดี กฎหมายฉบับดังกล่าวมีข้อน่ากังวลอยู่อย่างน้อย 8 ข้อ ได้แก่
.
1. นิยามภัยคุกคามไซเบอร์ตีความได้กว้าง ครอบคลุม 'เนื้อหา' บนโลกออนไลน์
.
ร่าง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ มาตรา 59 กลับเปิดทางให้ตีความ 'ขยาย' ความหมายของภัยคุกคามไซเบอร์ให้กว้างขึ้น เช่น "อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ.." การเขียนกฎหมายเช่นนี้ เสี่ยงต่อการที่ในอนาคตอาจมีผู้ที่เจตนาไม่ดี ตีความให้คำว่า "ภัยคุกคามไซเบอร์" ครอบคลุมถึงประเด็น "เนื้อหา" บนโลกออนไลน์มากกว่าเรื่องระบบ
.
2. เจ้าหน้าที่รัฐสามารถขอข้อมูลจากใครก็ได้เพื่อประโยชน์ในการทำงาน
.
ร่างพ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ มาตรา 61 ระบุว่า เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอร์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) มีอำนาจขอความร่วมมือจากบุคคลให้มาให้ข้อมูล หรือทำข้อมูลเป็นหนังสือเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ และสามารถขอข้อมูล เอกสาร หรือสำเนาข้อมูล ที่อยู่ในการครอบครองของผู้อื่นได้ หากเห็นว่า เป็นประโยชน์ รวมถึงสามารถเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามไซเบอร์ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ครอบครองสถานที่นั้น
.
3. กฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ ยึด-ค้น-เจาะ-ทำสำเนา คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์
.
ในร่าง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ มาตรา 65 กำหนดว่า ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กกม.) เห็นว่า มีภัยคุกคามไซเบอร์ในระดับที่ร้ายแรงขึ้นไป ให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถตรวจค้นสถานที่ได้ และสามารถค้นคอมพิวเตอร์ เข้าถึงข้อมูล เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ เจาะระบบ หรือทำสำเนาเอาข้อมูลทั้งหมดในคอมพิวเตอร์หรือในระบบคอมพิวเตอร์ไปได้ รวมถึงสามารถยึดหรืออายัดคอมพิวเตอร์ไว้ได้ หากมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามไซเบอร์
.
4. เมื่อมีภัยคุกคามไซเบอร์ร้ายแรงขึ้นไป เจ้าหน้าที่รัฐสามารถสอดส่องข้อมูลได้แบบ Real-time
.
ร่าง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ มาตรา 67 วรรคสองระบุว่า ในกรณีที่มีภัยคุกคามระดับร้ายแรงหรือวิกฤติ และเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ประเมินผล รับมือ ปราบปราม ระงับ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้เลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติโดยความเห็นชอบของ กกม. มีอำนาจขอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง (ข้อมูลแบบ Real-time) จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามไซเบอร์
.
5. ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เจ้าหน้าที่สามารถใช้อำนาจได้โดยไม่ต้องขอหมายศาล
.
ตาม ร่าง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ การจะเข้าถึงข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ การทำสำเนา การเจาะระบบ หรือยึดอายัค เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการ 'ขอหมายศาล' เพื่อให้มีอำนาจในการดำเนินการ แต่ถ้าในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ก็สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องยื่นขอหมายศาล
.
6. การใช้อำนาจยึด ค้น เจาะ หรือขอข้อมูลใดๆ ไม่สามารถอุทธรณ์เพื่อยับยั้งได้
.
ตาม ร่าง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ มาตรา 68 กำหนดว่า ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งอันเกี่ยวกับการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์อุทธรณ์คำสั่งได้ในกรณีที่เป็นการใช้อำนาจเมื่อมีภัยคุกคามในระดับร้ายแรงขึ้นไป
.
7. เมื่อมีภัยคุกคามไซเบอร์ระดับวิกฤติ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
.
ร่าง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ มาตรา 66 กำหนดให้ กรณีที่เกิดภัยคุกคามไซเบอร์ในระดับวิกฤติ ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสภาความมั่นคงแห่งชาติในการดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามกฎหมายว่าด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือกฎหมายอื่นทีเกี่ยวข้อง
.
8. ผู้ใดฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมีทั้งโทษปรับและโทษจำคุก
.
ในกรณีที่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ดำเนินการใดๆ ตามที่เจ้าหน้าที่รัฐสั่ง เช่น ไม่ได้ตรวจสอบ แก้ไข หรือแม้แต่กำจัดไวรัสที่มีผลเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ ก็จะมีความผิดไปด้วย โดยกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท

https://ilaw.or.th/node/5173

Offline

#2 February 28, 2019 6:41 AM

ปาปียอง
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 1,884

Re: ผ่านฉลุย! พ.ร.บ.ไซเบอร์ เปิดทางให้รัฐคุมล้วงออนไลน์

133 ต่อ 0 เป็นการออกเสียงสนับสนุนพรบ.ฉบับนี้ ซึ่งน่าอับอายไปทั่วโลก
ผมรู้จักหลายคนในสนช.ระยำแห่งนี้ มันส่อให้เห็นชัดๆเลยว่ามันจะกดขี่ประ
ชา่ชนกันอย่างไรดี?  เลวที่สุด อยากได้ชื่อเสียงเรียงนามของพวกนี้บันทึก
ไว้ให้ลูกหลานได้ดูในอนาคต นักปฏิวัติอย่าพลาดเก็บชื่อสัตว์พวกนี้ไว้
เพื่อหาตัวพวกมันมากระทืบไอ้พวก 133 คนนี่แหละ...ในวันข้างหน้า อย่าพลาด!!

Last edited by ปาปียอง (February 28, 2019 6:46 AM)

Offline

#3 February 28, 2019 12:48 PM

usa.th
Member
Registered: July 18, 2015
Posts: 16,483

Re: ผ่านฉลุย! พ.ร.บ.ไซเบอร์ เปิดทางให้รัฐคุมล้วงออนไลน์

โจรเขียนกฏโจรให้ประชาชนต้องยอม  แล้ว โจรก็ยกมือกันเองผ่านฉลุย  ไม่แปลกครับ  ด้านซะอย่าง  มีอะไรมะ

Offline

Board footer

iFreeThai is public forum for Thai, Lao, Vietnamese and American. We discuss about News, Politics and Human Rights issues through Southeast Asia. For inquiries please contact: Dr. Richard Saisomorn P O BOX 194 SPIRO, OKLAHOMA 74959 USA ; E-mail: amerilao@gmail.com
*All articles and photos published on this website is copyrighted by their respective owners.